Shitstorm udskyder spildevandsudledning i Øresund
Det var som følge af et byggeprojekt her ved Svanemøllen, at Hofor og Novafos planlagde at sende 290.000 m3 stort set urenset spildevand ud i Øresund - en udledning, der nu er udskudt til efteråret.

Foto : Michael Rothenborg

Shitstorm udskyder spildevandsudledning i Øresund

Er 290.000 m3 spildevand meget? Det kommer an på, om man sammenligner det med svømmehaller eller med et helt hav. Eksperter er uenige om skaderne af udledning af mekanisk renset spildevand til Øresund - men enige om, at problematikken skal undersøges nærmere.
Brødtekst

Er det en storm i et glas vand? En dråbe i havet? Eller en regulær spildevandsskandale?

Uanset hvad er Hofors og Novafos’ planlagte udledning af næsten 300.000 m3 spildevand til Øresund udskudt til efteråret efter en veritabel shitstorm – der nåede fra rasende Facebook-indlæg over stridigheder mellem kommunalpolitikere og fagfolk og op til et miljøminister-samråd.

»Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen har søndag krævet, at Hofor udskyder arbejdet med at forankre og sikre spildevandsledningen til Lynetten. Dermed er også udledningen af spildevand udskudt til oktober 2020,« skriver Hofor i en kortfattet pressemeddelelse

Relativt små mængder ekstra kvælstof og fosfor

Det var WaterTech, der først skrev om sagen – tirsdag i sidste uge under overskriften ’Stort set urenset spildevand skal ledes ud i Øresund’. Her hæftede biolog Kaare Manniche Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund sig ved, at der for Novafos og Gentofte Kommunes vedkommende trods alt kun ville være tale om en øget udledning af kvælstof på 1,4 pct. og fosfor på 2,5 pct. ift. den beregnede årlige udledning fra Lynetten Renseanlæg.

Det ville også være langt mindre mængder end de kloakoverløb efter skybrud og kraftig regn, der ofte udledes langt tættere på kysten - og som svarer til en merbelastning på årsbasis på 10-15 procent, fremgik det af tilladelsen.

Hertil kom, at udledningen ville ske 1,5 km fra Skovshoved Havn - og at Hofor og Københavns Kommunes udledning ville ske 4 km fra Svanemøllen Strand.

Desuden forklarede Hofor, at det var et nødvendigt led i et byggeri ved Svanemøllen at lukke for Lynetteledningen og afprøve dens holdbarhed - og imens udlede det mekanisk rensede spildevand - for at forhindre en egentlig ’miljøkatastrofe’. En katastrofe kunne nemlig blive konsekvensen, hvis ledningen ikke kunne holde til, at man byggede oven på den. Det var heller ikke muligt at opmagasinere spildevandet på anden vis, oplyste Hofor.

Derfor gik sportsfiskerforbundet ikke videre med sagen, og også specialkonsulent Mads Christoffersen fra DTU Aqua var afdæmpet i sin kritik.

Voldsom udledning på én gang

Men torsdag bragte TV2 Lorry en historie, hvor eksperter – fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Øresundsakvariet – var ’rystede’. Her var mængderne sat i forhold noget mere dagligdags: De i alt 290.000 kubikmeter urenset spildevand var blevet omregnet til 193 fyldte svømmehaller.

Også en række politikere reagerede kraftigt, da sagen efterhånden voksede sig stor, både i andre medier og på Facebook. Det gjaldt lokalt, hvor Københavns teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Enh.) undrede sig over, at forvaltningen havde behandlet sagen uden at give politikerne besked. Og på landsplan, hvor miljøminister Lea Wermelin (S) ønskede udledningen stoppet, men samtidig konstaterede, at det var uden for hendes jurisdiktion – men alligevel endte med at blive kaldt i samråd.

På ekspertsiden meldte professor i marinbiologi Mathias Middelboe fra Københavns Universitet sig i gruppen af undrende: Han argumenterede, at en så stor mængde kvælstof, fosfor og organisk stof på så kort tid - fem dage - kunne være »voldsomt« for det lokale miljø, og hæftede sig bl.a. ved, at »de dyr, der lever på bunden, er ret sårbare over for iltsvind og reducerede iltkoncentrationer«.

Dansk Sportsdykker Forbund påpegede, at man kunne blive syg af de mængder, hvis man var i nærheden, og en svensk biolog advarede om ’dansk lort på svenske strande’.

Er udskydelse den rigtige beslutning?

Shitstormen fik først Hofor til søndag morgen at udskyde udledningen i 24 timer – og så senere samme dag helt til efteråret. Beslutningen blev bl.a. forklaret med, at en udledning i oktober ville være mindre skadelig for de badende og havmiljøet.

At udskyde er en rigtig beslutning, men det bedste ville være helt at droppe udledningen, mener DN.

»Det er afgørende, at tiden nu bliver brugt til at finde alternativer. Det er uacceptabelt at udlede så massive mængder af forurenet spildevand direkte ud i et beskyttet havområde,« siger Maria Reumert Gjerding, præsident i DN i en pressemeddelelse. Hun påpeger også, at der kan være endnu større risiko for iltsvind og algeopblomstring til efteråret. Den problematik har Københavns Kommunes miljøfagfolk også været inde på.

Søges: Fagligt funderet grundlag

Danmarks Sportsfiskerforbund opfordrer nu »indtrængende til, at tiden anvendes til at lave en grundig vurdering af, hvordan en udledning af 290.000 m3 urenset spildevand kan påvirke havmiljøet.«

»Arbejdet bør også indeholde forskellige scenarier for, hvordan udfordringen kan håndteres på den bedste måde – sådan at eventuelt nye tilladelser kan gives på et fagligt funderet grundlag,« siger Kaare Manniche Ebert fra forbundet

Han forklarer, at forbundet i første omgang forholdt sig mindre kritisk til udledningen, fordi man tirsdag i sidste uge ikke kendte til det præcise tal, som Københavns Kommune ville udlede - men kun Gentoftes del på 130.000.

»Tallet, som nu er ude, er de 290.000 m3. Det svarer til en merudledning fra Lynetten af kvælstof på 3,1 pct. og 0,8 pct. totalt fra den danske side af Øresund. Der er ingen tvivl om, at det vil påvirke et i forvejen hårdt belastet havmiljø i Øresund. Men hvor meget afhænger af en lang række parametre,« siger Kaare Manniche Ebert.

Kloakoverløb også stort problem

Biolog i DN Henning Mørk Jørgensen tilføjer, at også kloakoverløbene ved skybrud og kraftig regn er et stort problem.

»Generelt mener vi ikke, at urenset spildevand skal udledes til vores havområder. Der er ingen af de danske havområder, der lever op til hhv. Vandrammedirektivet eller Havstrategidirektivets mål for god økologisk tilstand. Kommunerne er rigtigt godt i gang med at separatkloakere og andre indsatser, men vi har foreslået, at staten sætter endnu mere skub i indsatserne mod kloakoverløb med incitamenter til at fremskynde dem – som en del af at få gang i coronahjulene,« siger Henning Mørk Jørgensen.  

Både DN og Danmarks Sportsfiskerforbund minder om, at spildevand under alle omstændigheder udgør en temmelig begrænset del af næringsstofbelastningen til vandmiljøet; i havområder kommer langt det meste fra landbruget.

Læs Hofors forklaring om risikoen for brist af Lynetteledningen her.