Nick Ahrensberg tjekker lattergas-sensoren i et af forsøgsbassinerne på Biofos' Renseanlæg Avedøre.
Nick Ahrensberg tjekker lattergas-sensoren i et af forsøgsbassinerne på Biofos' Renseanlæg Avedøre.

Foto : Michael Rothenborg

Her får man mere styr på den mest potente drivhusgas

Et storstilet forsøgsprojekt i Avedøre skal skabe fremtidens renseanlæg, hvor der også fokuseres på at udnytte ressourcerne til at skabe energi – og samtidig nedbringe udledningen af drivhusgasser. Et vigtigt led er at måle og reducere lattergasemissionen.
Nick Ahrensberg hiver op i ledningen med lattergasmåleren, der ligger i overfladen af et af spildevandsbassinerne på Renseanlæg Avedøre.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

Sådan måles Biofos' klimaaftryk fra lattergas m.m.

Først etableres online lattergasmonitering, både på en test- og en referencelinje. Via emissionsmodeller beregnes en realtid-lattergasemission, der sammen med aktuelt energiforbrug/produktion giver grundlaget for at estimere klimaaftrykket i realtid.

Også methan-emission inkluderes i realtidsmodellen i form af udledning af uforbrændt methan fra rådnetankene. Den øvrige udledning af methan fra procestanke er vanskelig at monitere online og forventes kun at give et mindre bidrag til den samlede klimapåvirkning. Dette kan verificeres via spotmålinger af den samlede udledning af klimagasser fra anlægget.

I Varga-projektet vil effekten af følgende driftsmæssige tiltag kunne dokumenteres og optimeres ift. den samlede klimapåvirkning:

  • Øget kulstofhøst til rådnetankene, hvilket potentielt giver mangel på kulstof til den biologiske kvælstoffjernelse og dermed forventet øget lattergasproduktion
  • Bedre styring af den biologiske kvælstoffjernelse, i relation til iltniveau samt fasestyring.
  • Bedre styring af sidestrømsprocesserne til kvælstoffjernelse, således at disse ikke producerer uforholdsvis store mængder lattergas.
  • En øget produktion af biogas baseret på eksterne kulstofkilder vil potentielt kunne medvirke til en fortrængning af fossil gas og dermed et bedre klimaaftryk