Flere pesticider risikerer at ende i grundvandet: Alligevel får de dispensation igen og igen

Foto : Novafos

Flere pesticider risikerer at ende i grundvandet: Alligevel får de dispensation igen og igen

Fra Ingeniøren: Flere dispenserede sprøjtegifte risikerer ifølge Rigsrevisionen at udvaske til grundvandet, når landmænd bruger dem til deres kartofler, raps og andre afgrøder. Alligevel undlader Miljøstyrelsen at stille særlige krav til pesticiderne, når styrelsen giver dispensationerne.
Ukrudt i kartofler og græs i vinterraps bliver bekæmpet med sprøjtemidler, som risikerer at ende i det danske grundvand. Det viser et udkast til en risikovurdering fra Rigsrevisionen, som Ingeniøren har fået aktindsigt i, og som revisionsmyndigheden har udarbejdet, fordi de er i gang med at undersøge, om Miljø- og Fødevareministeriet har forvaltet dispensationer til pesticider på ansvarlig vis.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Forsøgsmarker: VAP

Varslingssystemet for overvågning af pesticider til grundvandet (VAP) består af seks marker med almindelig landbrugsdrift, hvor der sprøjtes med godkendte pesticider, oftest i maksimalt tilladte doseringer.

Forskerne i VAP undersøger, om pesticider eller deres nedbrydningsprodukter trænger ned til grundvand, drænvand eller jordvand under markerne.

Testmarkerne repræsenterer de forskellige typer af klima, geologi og jordbund i Danmark, herunder både sandede marker og opsprækkede lermarker.

Kilde: Aarhus Universitet

Sådan har Ingeniøren lavet artiklen

Researchen bag denne artikel stammer hovedsageligt fra to dokumenter, som Ingeniøren har fået aktindsigt i.

Det ene dokument er fra Miljø- og Fødevareministeriet og viser en oversigt over alle de dispensationer, ministeriet har givet til pesticider mellem 2011 og 2018.

Det andet dokument stammer fra Rigsrevisionens igangværende undersøgelse af Miljø- og Fødevareministeriets kontrol af pesticider og forvaltning af dispensationer. Dokumentet er et udkast til Rigsrevisionens vurdering af grundvandsrisiko for pesticider med dispensation og viser en opgørelse over alle dispenserede pesticider mellem 2011 og 2018 og diverse vurderinger af, om de udgør en risiko for grundvandet.