Brug verdens største vandkonference til at nå verdensmålene

I oktober 2020 kommer IWA World Water Congress and Exhibition til København med over 10.000 deltagere fra universiteter, forsyninger, virksomheder, kommuner og offentlige myndigheder. Det giver ifølge Miriam Feilberg fra Danva den danske vandsektor et kæmpe potentiale til at fremvise løsninger og øge eksport og kan samtidig bruges til at sætte fokus på, hvordan vi i fællesskab når FN's Verdensmål.
Brødtekst

Deltagerne på kongressen kommer fra hele verden og arbejder med forsyning med drikkevand, håndtering af spildevand, klimatilpasning, og vand og miljø i og omkring byer. Ved den sidste IWA-kongres i Tokyo i 2018 var der deltagere fra 98 forskellige lande. Det er et godt udgangspunkt for en global diskussion om udfordringer i hele vandkredsløbet.

FN’s Verdensmål indeholder 17 mål og 169 delmål, som skal implementeres inden 2030, og kongressen er et godt tidspunkt til at gøre status over, hvor langt vi er nået. Derfor har vi valgt implementering af FN’s Verdensmål som en vigtig overlægger for kongressen.

Behov for nye partnerskaber

FN har et særligt mål for vand, mål 6: rent vand og sanitet. Der er store udfordringer i at nå målet globalt, men også i Danmark er der områder, som halter bagefter. Den danske regering har i sin Handlingsplan for Verdensmålene fra marts 2017 kun én målsætning for mål 6, nemlig at beskytte vand- og havmiljø. Regeringen har sat implementering af EU's Vandrammedirektiv som indikator for den målsætning. Set i det lys er det bekymrende, at Danmark har bedt om at få udskudt fristen for dansk implementering af Vandrammedirektivet ud over 2027, som er EU's officielt endelige frist.

Globalt er der også nok at tage fat på. Som eksempel kan nævnes, at 80 pct. af alt spildevand i verden udledes urenset. Det har store konsekvenser for sundhed og miljø. FN gjorde i efteråret 2018 status over mål 6 og kunne slå fast, at hvis vi fortsætter som nu, så når vi ikke at implementere vandmålet før 2030. Det er særlig alvorligt, da vandmålet, stadig ifølge FN, er afgørende for at skabe fremskridt på de øvrige mål. Det halter særligt med finansiering, forvaltning og opbygning og deling af viden.

FN fremhæver tværfaglige partnerskaber som middel til at finde nye løsninger. Den danske vandsektor har stærke kompetencer inden for vand og sanitet, og vi kan bruge IWA-kongressen som en platform, hvor vi kan dele viden og skabe nye partnerskaber for at nå verdensmålene.

Dansk ekspertise som tema

Det overordnede tema for kongressen er 'Water for smart liveable cities'. Med det som udgangspunkt kan den danske vandsektor dele viden på områder som grundvand, vandforsyning, vandtab, ressourceudnyttelse, energieffektivitet, og håndtering af spildevand og klimaløsninger.

IWA World Water Congress and Exhibition 2020 giver en fantastisk mulighed for at bidrage til FN's Verdensmål, men det kræver en stor indsats, og at vandsektoren prioriterer en langsigtet indsats, hvor vi både deler viden om løsninger på kongressen og arbejder for at skabe nye og forpligtende partnerskaber, der skal bidrage til at nå verdensmålene.

Følg med i arbejdet og få mere information: www.iwa2020copenhagen.dk