Stig Bundgaard og Søren Ring i førstnævntes baghave: Her er set gydende ørreder nede i åen, og ifølge de to yngler isfugl i skrænten under banen til højre.
Stig Bundgaard og Søren Ring i førstnævntes baghave: Her er set gydende ørreder nede i åen, og ifølge de to yngler isfugl i skrænten under banen til højre.

Foto : Michael Rothenborg

Kan man bare flytte en å som led i klimasikring?

Det er mere end 50 år siden, at det var god tone at lægge en å i rør. Planer om at nedlægge 2 km af en nordsjællandsk å og lave et alternativt vandløb et helt andet sted vækker da også opsigt. En borgergruppe har nu klaget til EU-Kommissionen. Kommunen afviser kritikken.
Ved første øjekast kan åen godt virke noget indeklemt – mellem jernbanen og de gule parcelhuse her i Stenløse i Nordsjælland.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Prøv WaterTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her

Nævnte firmaer

Sjælden biologi i og ved åen

Flagermus: Cirka 10 redetræer egnede for (mindst) syv arter: vand-, brun- langøret, syd-, skimmel-, trold- og dværgflagermus. Alle er bilag IV-arter (og dermed særligt beskyttede ligesom arterne i Fuglebeskyttelsesdirektivet).

Grøn mosaikguldsmed: Fundet ved Tranemose øst for det planlagte nye å-løb, også bilag IV-artsfugl, og på EU’s Fuglebeskyttelsesdirektivs bilag 1.

Isfugl: På EU’s Fuglebeskyttelsesdirektivs bilag 1

Padder: Stor og lille vandsalamander, løgfrø, spidssnudet, butsnudet frø, grøn frø, skrubtudse. Alle bilag IV-arter.

Hertil kommer nogle arter på Habitatdirektivets bilag 2 og den danske artsfredningsbekendtgørelse, bl.a. orkideen skovhullæbe og andre orkideer i det planlagte nye å-forløb.

Der er også flere arter på den nationale rødliste og den såkaldte Bern-konvention, hvor underskrivende lande (inkl. Danmark) har en forpligtelse til at tage hensyn til de særligt truede og sårbare arter og deres levesteder.