Fleksible regnvandsløsninger er vigtige håndtag i usikker klimafremtid

Mere regn plus stigende urbanisering og miljøkrav er lig med en kompleks opgave for forsyningsselskaber, der skal planlægge kloakering og infrastruktur. Der er brug for flere håndtag at skrue på – og her er LAR et vigtigt element, skriver projektleder i Vandcenter Syd.
Brødtekst

I Vandcenter Syd har vi i en årrække arbejdet med såkaldte LAR-anlæg (lokal afledning af regnvand). Det er anlæg, der håndterer regnvand i byområderne lokalt, lige præcis dér, hvor regnen falder.

Anlæggene er tit grønne bede, og derfor er der ofte fokus på historien om den merværdi, LAR-løsningen har tilført et område i form af f.eks. øget trafiksikkerhed, forskønnelse af byrummet, inddragelse af borgerne og hjælp til bierne. Mange kommunale visioner understøttes også med sådanne løsninger. 

Set fra et forsyningsperspektiv er det dog anlæggenes funktion som regnvandsinfrastruktur, der er det centrale. Som forsyning skal vi bl.a. opretholde, vedligeholde, udbygge og udvikle denne del af samfundets infrastruktur, så vores anlæg også i fremtiden kan understøtte velfungerende byområder. 

Set i det lys har LAR nogle interessante egenskaber at byde på. LAR-løsninger er nemlig langt mere fleksible end traditionelle rørsystemer med fastlåst kapacitet og op til 100 års levetid.

LAR = fleksibilitet

LAR-løsningerne består ofte af en overfladedel med filterjord – enten i vejbede eller i belægninger af græsarmering. Filterjorden renser overfladevandet, og nedenunder er der indbygget forsinkelsesbassiner ofte i form af faskine-kassetter. 

Hele systemet er holdt i en lav dybde, hvor bunden af systemet generelt ikke er mere end 1 meter under vejoverfladen. Det betyder, at systemet er nemt at komme til – og dermed nemt at udbygge og ændre på. Det er også muligt at justere på, hvor hurtigt vi tømmer vand ud af systemet, og hvor meget vand vi kan tillade, at der står på overfladen. 

Kasettebassin i LAR-anlæg
Kassettebassin i LAR-anlæg – bemærk den lave gravedybde
Illustration: Vandcenter Syd

Dette er meget ulig vores traditionelle rørsystemer, som ligger dybere i jorden, og hvor hele rørsystemet må ændres, hvis kapaciteten eller funktionen er utilstrækkelig. Traditionelle rør har op til 100 års levetid og skal derfor helst ikke ændres i denne betragtelige periode. I forventningerne til bl.a. ændret klima er der derfor mange forsyningsselskaber, som 'overimplementerer', når de lægger nye rør – for at sikre sig tilstrækkelig kapacitet.

Det er anderledes med et LAR-anlæg. Her skal f.eks. filterjorden skiftes med mellemrum. Det betyder, at vi oftere vil have anledning til at kunne justere på disse anlæg – f.eks. føje kapacitet til anlægget – i takt med at klimaet, byen og vores rensekrav udvikler sig. Frem for at skulle forudsige fremtiden. 

Denne fleksibilitet har stor værdi, og det bør vi som forsyningsselskaber i højere grad optimere på og tage til os som et vigtigt element i vores planlægning.

'Moving target' og langsigtet investering

En planlægning, der skal kigge 100 år frem i tiden, må selvsagt forvente gennemgribende forandringer. Hvis vi som forsyning i højere grad skal investere efter et 'moving target', så er systemer med fleksibilitet og resiliens noget, vi bør have mere fokus på. Her kan LAR-løsningerne tilbyde noget, som traditionelle rørløsninger ikke kan. 

Det er ikke et spørgsmål om enten-eller. Lokale forhold vil ofte påvirke, om LAR-løsninger er mulige, og en kombination med røranlæg vil være en god løsning mange steder, bl.a. fordi rørsystemer kan være utroligt billige i drift sammenlignet med mange LAR-løsninger. 

Det vigtige er bare, at vi gør overvejelsen omkring valget af løsning. I forsyningsbranchen er vi gennem årtier 'skolet' til at arbejde med traditionelle rørsystemer. Men LAR kan i dag være et lige så relevant teknisk anlæg som klassisk rørføring. Ikke bare fordi der er mulighed for grønne løsninger – men i lige så høj grad pga. LAR's værdi som en fleksibel metode i den samlede planlægning af infrastruktur.  

Som forsyning skal vi sikre en infrastruktur, som relevant understøtter det samfund, vi servicerer. Det gør vi ved at tænke fleksibiliteten ind.