Region Midtjylland

Tomas Hemmer-Hansen

Faglig projektleder, Region Midtjylland

Tomas Hemmer-Hansen er faglig projektleder i Region Midtjylland, Circular Economy Beyond Waste.