Tobias Johnson foto
Tobias Johnsen, Konsulent , VinylPlus