Pernille Weiss
Pernille Weiss, Europa-parlamentariker , Konservativt Folkeparti

Pernille Weiss er valgt til Europa-Parlamentet for Konservative Folkeparti.