Længe ventet klimaudspil for affald: Alle skal sortere affald i 10 fraktioner
Hvidovre Genbrugsplads.

Foto : ARC

Længe ventet klimaudspil for affald: Alle skal sortere affald i 10 fraktioner

Regeringens plan for affaldsområdet indebærer en ensretning af affaldsindsamling for virksomheder og husstande, 10 fokusfraktioner og mere genanvendelse. Målet er bl.a. at 80 procent af plastaffaldet skal væk fra forbrændingsovnene.

Opdateret kl. 11:53

'Vi skal sortere mere, og vi skal sortere mere ens.'

Omtrent sådan lyder de store linjer i regeringens længe ventede klimaudspil for affaldsområdet, der har været udskudt på grund af coronakrisen, men som i dag præsenteres på et pressemøde klokken 11.30.

Det er dermed stadig kun de overordnede linjer i planen, der er blevet offentliggjort. Det mest gennemgribende forslag er en ensretning af affaldssorteringen på tværs af husstande, virksomheder og det offentlige rum således, at uanset hvor man befinder sig, så skal man vænne sig til at sortere i de samme ti fokusfraktioner.

Visionen er en klimaneutral affaldssektor i 2030 og målet er at fjerne 80 procent af plastikaffaldet fra forbrændingsanlæggene i 2030. 

Bemærk: Hvis du læser WasteTech på din mobil, så finder du faktaboks med flere oplysninger om udspillet helt i bunden af artiklen.

De ti fraktioner tæller velkendte kategorier som madaffald, metal, pap, papir, glas, plast og restaffald. Dertil kommer tekstilaffald, farligt affald og fødevarekatoner. Der er her tale om et kursskifte fra tilbage i december, hvor beskeden fra Miljøstyrelsen ellers var, at farligt affald, batterier og småt elektronik var de tre 'nye' fraktioner, der var på tale.

Ritzau har talt med miljøminister Lea Wermelin (S), der fortæller, at mere sortering er altafgørende, hvis vi skal genanvende og genbruge mere.

»Det ved jeg godt er en stor opgave at bede om. Til gengæld skal vi så sikre, at det rent faktisk nytter noget at sortere det. At det er med til at gøre en grøn forskel. For så tror jeg, at rigtig mange danskere gerne vil være med,« siger Lea Wermelin til Ritzau.

I invitationen til pressemødet lægger Miljøministeriet fokus på, at forbrænding af affald går hårdt ud over klimaet. Særligt plastaffald står for den største CO2-udledning fra affaldssektoren, fordi der forbrændes omkring 370.000 tons plastikaffald om året i Danmark. Uden ændringer vil det betyde, at forbrændingsanlæggene vil stå for udledningen af 1,5 mio. tons CO2 i 2030 svarende til ca. 3,5 pct. af de nationale udledninger.

Regeringen vil derfor præsentere en række initiativer, der skal bidrage til en mere grøn affaldssektor.

Positiv modtagelse

Brancheforeningen for de danske affaldsselskaber, Dansk Affaldsforening, ser umiddelbart positivt på regeringens udspil. Det forklarer direktør Mikkel Brandrup i en pressemeddelelse. Der er imidlertid stadig nogle ting, der kommer til at kræve justeringer. Eksempelvis kan antallet af affaldsspande hjemme hos danskerne kan blive flere, end miljøministeren regner med, da mange også får hentet haveaffald.

Samtidig har regeringen foreslået, at der benyttes to-delte beholdere for at holde antallet af spande nede - men det kan blive besværligt med eksempelvis en fraktion som pap, da det kiler sig fast i spanden, og derfor kan være svært at få ud igen.

»Selvom der er små knaster udspillet, tror vi på, at kommuner og stat kan få det til at fungere. Vi er under alle omstændigheder glade for, at der lægges op til en vis fleksibilitet i sorteringen. Det er nødvendigt for at kunne levere god service til borgerne, lave priser og en velfungerende infrastruktur, der kan levere på miljø- og klima,« siger direktør Mikkel Brandrup og uddyber:

»Det er afgørende, at Kommuner og affaldsselskaber har redskaberne til at sikre en sammenhængende infrastruktur, som gør det enkelt og omkostningseffektivt for borgerne, og som kan sikre, at der er snor i affaldet, så vi kan levere de miljø- og klimagevinster, som vi alle ønsker,« siger han.

Det er ikke gratis at udvide mængden af affaldsfraktioner, der skal sorteres i hjemmet. Ifølge Dansk Affaldsforenings vurdering, så vil en ny fraktion, der skal afhentes ved husstanden, give en stigning i gebyret på 140-340 kr. om året.

Også fra Plastindustrien kommer der ros af forslaget. I en pressemeddelelse udtaler Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien:

»Vi har meget længe efterlyst en politisk strømlining af indsamlingerne. Derfor er jeg rigtig begejstret for miljøministerens forslag. Det er simpelthen en barriere for øget genanvendelse, når landets mange kommuner har vidt forskellige måder at indrette affaldsindsamlingen på. Det medfører, at affaldsmængderne bliver for forskellige, for små og i for dårlig kvalitet, hvilket går ud over genanvendelsespotentialet.«

Læs også fredagens nyhed om Miljøstyrelsen, der kom med en anbefaling om at udfase den udbredte praksis med at blande glas-, metal- og plastaffald i samme spand. 

Fakta om regeringens udspil om Grøn affaldssektor

Regeringens visioner

• Affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030. • Udsortering af 80 pct. dansk plast fra forbrændingen i 2030. • Affaldskurven skal knækkes – mindre affald, mindre spild og mere genbrug. • Cirkulær økonomi skal være vækstmotor for Danmarks næste grønne erhvervseventyr.

Konkrete tiltag

Regeringens ambition er en affaldssektor, som er grøn hele vejen i gennem. Vi skal blive bedre til at genbruge og til at affaldssortere, vi skal fremme investeringer i genanvendelse, og vi skal forbrænde mindre affald. Derfor foreslår regeringen bl.a. følgende:

• Strømline sorteringen: At strømline sortering af affald, så danskerne sorterer affald på samme måde i hjemmet og på arbejdspladsen; uanset hvilken kommune, de bor i. Det betyder, at der skal sorteres 10 typer af affald ved alle husstande i Danmark og at sorteringen skal følge de samme sorteringsguidelines og med brug af de samme affaldspiktogrammer. Der vil være mulighed for, at affaldet kan sorteres kombineret i spande med flere rum. Det forventes, at et almindeligt parcelhus derfor vil skulle have 2-4 spande med flere rum. Virksomhederne skal ligeledes bruge de samme sorteringskriterier og piktogrammer.

• Genanvendelse frem for forbrænding: At sikre et paradigmeskifte i affaldssektoren. I Danmark skal vi i langt højere grad investere i og bygge genanvendelsesanlæg frem for forbrændingsanlæg. Regeringen vil invitere Folketingets partier til en drøftelse af, hvordan vi får færre og mere effektive forbrændingsanlæg og begrænset importen af udenlandsk affald.

• Mere genanvendelse: Behandlingen af husholdningers genanvendelige affald skal udbydes, så genanvendelsesvirksomheder i Danmark kan få adgang til affaldet. På den måde kan innovative virksomheder få bedre adgang til affaldet, så de kan udvikle fremtidens teknologiske løsninger og skabe nye grønne arbejdspladser. Grøn affaldssektor 2

• Derudover igangsættes en række udviklingstiltag, som på sigt skal sikre en klimaneutral affaldssektor. For eksempel vil regeringen etablere et nyt partnerskab med fokus på at styrke og accelerere intelligent affaldshåndtering gennem ny teknologi og digitale løsninger.

• Med den samlede pakke leverer regeringen et vigtigt bidrag til omstillingen mod en mere cirkulær økonomi. Men dette udspil er blot første skridt på vejen. Regeringen vil efterfølgende tage yderligere skridt til at fremme den grønne omstilling og en klimaneutral affaldssektor.

Effekter

• Regeringens udspil på affaldsområdet vurderes at medføre en reduktion af udledningen i Danmark på 0,7 mio. ton CO2-ækvivalenter i 2030.

• Endvidere vurderes regeringens samlede udspil at medføre en udsortering af ca. 65 pct. af den danske plastmængde i forbrændingen i 2030 ift. 2020.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet