Lea Wermelin og Dan Jørgensen ved præsentationen af klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomis anbefalinger.
Lea Wermelin og Dan Jørgensen ved præsentationen af klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomis anbefalinger.

Foto : Michael Rothenborg

Klimapartnerskab foreslår radikale ændringer: Stop affaldsforbrænding og -import

Klimapartnerskabet for affald og vand præsenterede onsdag deres anbefalinger for Dan Jørgensen og Lea Wermelin. Anbefalingerne er endnu mere vidtgående end Klimarådets, lægger blandt andet op til at stoppe forbrænding af affald og at hæve genanvendelsesraten til 90 procent.

Om ti år skal det være slut med at sende affald til forbrænding, og 90 procent af alt affald skal genanvendes. Sådan lyder overskrifterne på de anbefalinger, som regeringens klimapartnerskab for affald og vand præsenterede onsdag for Dan Jørgensen (S), Klima-, Energi- og Forsyningsminister samt Lea Wermelin (S), Miljøminister.

»Vi har sat en ambitiøs målsætning for genanvendelse i det danske samfund. Det er en målsætning, hvor vi har løsninger på 80 procent, men hvor vi også tror på, at vi gennem ny teknologi og nye måder at tænke affald og ressourcer på kan nå endnu højere op,« fortalte Henrik Grand Petersen, direktør for RGS Nordic der blandt andet genanvender bygge- og anlægsaffald, da han fremlagde anbefalingerne.

Dermed lægger klimapartnerskabet op til en endnu mere ambitiøs indsats på affaldsområdet end i de anbefalinger, som Klimarådet mandag præsenterede. Her var målet 65 procent udsortering af al plast i 2030.

Samtidig lægger klimapartnerskabet vægt på, at vi skal påbegynde en udfasning af de 28 affaldsforbrændingsanlæg i Danmark, hvis vi skal nå de ambitiøse mål om at indføre en cirkulær økonomi og nå en høj genanvendelsesprocent.

»Det er jo selvsagt ærgerligt, at vi brænder ting af i dag, som kunne være anvendt klogere. Og derfor taler vi også for en udfasning af forbrænding af materialer,« sagde Henrik Grand Petersen ved pressemødet.

Regeringen overvejer stop for import af affald til forbrænding

Når regeringen skal forhandle den kommende klimahandlingsplan, så bliver affaldssektoren det første emne på dagsordenen. Derfor blev anbefalingerne taget imod af de to ovennævnte ministre, der var tilstede og også kommenterede kort på anbefalingerne ved pressemødet.

Klimaminister Dan Jørgensen lagde vægt på, at regeringen vil gå »udogmatisk« til værks, når den overvejer hvordan affaldssektoren reguleres. Det kan blandt andet betyde et stop for import af affald til forbrænding – en tendens der har været stigende de sidste år. I 2019 blev der importeret over 357.000 tons affald til forbrænding i Danmark.

»På et helt overordnet plan må det være åbenlyst for de fleste, at det ikke går an, at vi ligger dårligst på affaldsstatistikkerne i Europa og OECD, når vi gerne vil være et foregangsland,« sagde Dan Jørgensen og fortsatte:

»Det betyder også, at det ikke går an at importere en masse affald for at brænde det af. Det er et eksempel på, at vi eksporterer klima- og miljøløsninger, mens vi importerer klima- og miljøproblemer til Danmark. Det er der ikke nogen fremtid i for Danmark.«

Miljøminister Lea Wermelin bakkede ligeledes op om en udfasning af affaldsforbrænding som et led i den danske klimahandlingsplan:

»Det affald vi samler ind skal ikke havne i forbrændingsanlæg – for når vi forbrænder plastik, så udleder det CO2.«

Efterspørger økonomisk opbakning fra politikerne

Det store problembarn i affaldssektoren er plastaffaldet, som har vist sig svært at genanvende. I dag er det kun 36 procent af plastaffaldet fra husholdningerne og erhvervslivet, der indsamles til genanvendelse. Der er altså lang vej op til de 90 procent genanvendelse, som Klimapartnerskabet har lagt op til.

Ifølge Henrik Grand Petersen er det derfor essentielt, at den kommende lovgivning om et udvidet producentansvar for emballageproducenter skrues sammen på en måde, så det ansporer til bedre design til genanvendelse og giver producenterne bedre adgang til materialer, der kan genanvendes:

»Vi ser faktisk producentansvarslovgivningen som en mulighed for at pulje sammen og få adgang til disse ressourcer og anvende dem i nye produkter i en langt højere grad.«

Foruden et udvidet producentansvar så vil omstillingen til et grønt foregangsland på genanvendelsesområdet kræve, at der etableres branchestandarder for kvaliteten af genanvendte materialer. Og endelig appellerede Henrik Grand Petersen til ministrene om en form for økonomisk opbakning til indsatsen på affaldsområdet.

»Det siger sig selv, at en øget prioritering af grønne indkøb i det offentlige vil stimulere indsatsen,« sagde Henrik Grand Petersen, og tilføjede:

»Vi kan allerede nu se, at der er en øget interesse – men det bliver ikke en gratis omgang, hvor vi siger, at det allerede kører på skinner. For hvis ikke det her kan betale sig, så slutter festen, før den er kommet i gang.«

Producentansvar skal spille central rolle

Ifølge Henrik Grand Petersen kan det godt vise sig, at det på sigt bliver svært at levere på de ambitiøse mål, som klimapartnerskabet for affald har lagt op til. Men det vigtigste er, at der udstikkes en ambitiøs retning, som man kan sigte efter.

Noget der ikke kom på tale i dag er den reelle genanvendelsesprocent. I dag er det 36 % af plastemballagen der udsorteres, men Miljøstyrelsen anslår, at det kun er 18 procent, der reelt genanvendes. Hvordan tænker du, at vi kan hæve den reelle genanvendelse?

»Det er jo klart, at hvis man tager udgangspunkt i hvordan verden ser ud i dag, så ser det svært ud. Det er også derfor, at vi lægger op til et paradigmeskift i hvordan vi taler om genanvendelse. Det vil også sige, at hvis vi blander eller producerer plast på måder, så det ikke kan genanvendes – så skal det udfases,« svarer Henrik Grand Petersen og tilføjer:

»Når vi taler om plast, så taler vi jo om mange forskellige ting. Og selvom vi siger 90 procent, så kan det godt være, at skeptikerne får ret og vi kun lander på 80 procent. Det kan vi jo ikke vide. Men i bund og grund handler det om at løfte barren op på et højt niveau, for hvis vi ikke gør det, så ender vi blot med inkrementelle forbedringer, og det tror vi ikke på.«

Hvordan skal producentansvaret bidrage til en så markant stigning i genanvendelsesprocenterne, som I ligger op til?

»Vi har jo et princip om at forureneren betaler, og det har styret stort set al miljøpolitik i den vestlige verden. Og det er i virkeligheden også det, som producentansvaret handler om. Hvis producenterne vil blive ved med at overemballere eller producere produkter der ikke kan genanvendes, så skal de betale for det.«