Cepos-analyse: Liberalisering kan spare millioner og øge genanvendelsen

Foto : Fjernvarme Fyn

Cepos-analyse: Liberalisering kan spare millioner og øge genanvendelsen

Argumentet om forsyningssikkerhed er blevet en sovepude, der bremser fornuftige og nødvendige reformer i affaldssektoren, mener Otto Brøns-Petersen, analysechef i den liberale tænketank Cepos.

Bølgerne gik højt i foråret, da Socialdemokratiet gik ind til forhandlingerne om en klimaaftale for affaldsområdet med intentionen om at liberalisere de danske affaldsforbrændingsanlæg for at bringe overkapaciteten på området ned på niveau med de faktiske affaldsmængder.

Forslaget mødte massiv modstand fra særligt Enhedslisten, en lang række kommunalpolitikere og Dansk Affaldsforening, der blandt andet advarede mod, at det ville føre til store strandede investeringer, markante prisstigninger og en risiko for, at vi i fremtiden potentielt kan stå med en underkapacitet til affaldsbehandling.

Derfor blev forslaget i sidste øjeblik droppet på den betingelse, at Kommunernes Landsforening i stedet påtog sig opgaven med at udarbejde en plan for reduktion af forbrændingskapaciteten. Det betyder dog ikke, at liberaliseringen helt er afblæst. Hvis ikke KL’s plan godkendes, så står der i aftalepapiret, at den hidtil skrinlagte liberaliseringsplan fortsætter.

Det har fået den liberale tænketank Cepos til at se nærmere på de »ikke-høstede samfundsøkonomiske effektiviseringsmuligheder i affaldssektoren« i en ny analyse. Her argumenterer tænketanken for, at der ikke er hold i argumenterne imod en liberalisering af affaldsforbrændingsanlæggene og at en reform vil kunne spare samfundet millioner og øge genanvendelsen.

»Affaldssektoren er interessant, fordi der efterhånden er lavet flere analyser, der peger på, at der er et væsentligt effektiviseringspotentiale. Der er også en politisk proces i gang, men den går meget langsomt, fordi forsyningssektoren er præget af meget stærke interesser – og derfor vil vi nu gerne give vores bud på, hvordan man kan høste potentialet,« fortæller analysechef Otto Brøns-Petersen fra Cepos.

Syv anbefalinger

I analysen kommer Cepos med syv markante anbefalinger til effektiviseringer af affaldssektoren, der blandt andet tæller en liberalisering af behandlingen af brændbart affald, afskaffelse af hvile-i-sig-selv-reguleringen, udbudspligt på behandlingen af brændbart affald og et opgør med EU’s genanvendelsesmålsætninger.

»Det kan godt være, at en liberalisering vil få kapitalomkostningerne kommer til at stige, men det bør de i nogle tilfælde også,« siger Otto Brøns-Petersen og fortsætter:

»Det hænger sammen med, at kommunerne jo reelt giver subsidier via billige lånegarantier til affaldssektoren. Det skal gøres op med. Kapitalomkostningerne bør afspejle de risici, som der er forbundet med at investere i affaldsforbrænding – og det gør de altså ikke altid i dag.«

Isoleret set vil det altså ifølge Cepos ligne, at det bliver dyrere for borgerne at få håndteret affald. Men i realiteten er det blot en skjult omkostning til affaldsforbrænding, som vil komme frem i lyset, hvis man liberaliserer sektoren.

I anbefaler en udfasning af kommunernes anvisningsret. Men det er jo kommunerne, der står til ansvar for genanvendelsesmålene. Er det ikke rimeligt, at de så også har noget kontrol over hvordan affaldet bliver behandlet?

»Man kunne jo lade være med at give kommunerne det ansvar. Jeg ser ikke noget problem i at fratage kommunerne det ansvar – slet ikke hvis det fører til en uhensigtsmæssig politik på området.«

Otto Brøns-Petersen fortæller yderligere, at anbefalingen om at droppe EU’s målsætninger for genanvendelse helt ikke skal ses som en opfordring til at bryde EU-reglerne. Det er ment mere som et forslag til en ny kurs for Danmarks EU-politik. I takt med at markedet for genanvendelse bliver større og de teknologiske løsninger bedre, så mener Cepos ikke, at det er hensigtsmæssigt at have detaljerede målsætninger på procentpoint.

Hvis man fjerner alle målsætninger og bare sætter markedet helt fri, så kan man givetvis spare nogle penge, men er der ikke en chance for, at det løber løbsk og man hælder hele arbejdet med at øge genanvendelsen ud i vasken?

»Vi skal holde fast i, at hvert land har en forpligtelse til at håndtere sit affald. Men i stedet for de her faste målsætninger, så burde EU se på, at priserne for affaldsbehandling afspejler de eksternaliteter, der er. Hvis det bliver gjort fornuftigt, så vil man stadig kunne drive affaldsbehandlingen i den rette vej mod mere genanvendelse og mindre deponi.«

En sovepude

Samtidig udtrykker Otto Brøns-Petersen, at han ikke køber argumentet om, at en liberalisering på sigt kan føre til mangel på affaldsbehandlingskapacitet i Danmark, fordi private aktører ikke ønsker at investere i et usikkert marked for affaldsforbrænding. For som han siger:

»I øjeblikket har vi en betydelig overkapacitet til affaldsforbrænding, og den skulle gerne falde. Hvis det endelig skulle gå hen og blive et problem, så er det jo stadig muligt at få eksporteret det affald, som vi i en periode ikke kan behandle selv.«

I henviser i jeres analyse til Eurostats opgørelse over affaldsbehandling i Europa. Her kan man se, at hvor vi i Danmark næsten ikke sender noget til deponi, så ligger EU-gennemsnittet for deponi på cirka 25 procent. Det vidner jo ikke ligefrem om, at der er en stor kapacitet i udlandet til at behandle netop vores affald, når store lande som Italien og Spanien fortsat sender meget affald på deponi?

cepos analyse eu
Illustration: Cepos

»Der er jo nogle ret skrappe EU-regler for håndtering af affald, men landene bestemmer selv, hvordan de håndterer deres affald. Jeg siger bare, at jeg ikke tror, at vi skal være bekymrede for, at vores kapacitet falder. Vi kan se, at der er et marked for affaldshåndtering – og hvis vi i en periode falder lidt bagud på kapacitet, så er der altså muligheder i udlandet.«

Erfaringen viser jo, at det ikke altid har været en god ide at eksportere vores affaldsproblemer til udlandet. Der har været en række sager med mangelfuld dokumentation for genanvendelse og for nylig advarede Interpol mod stigende illegal handel med plastaffald. Er det ikke en meget kortsigtet løsning at sætte vores behandlingskapacitet over styr og bare håbe på, at markedet kan håndtere vores affald korrekt?

»Muligheden for at eksportere affald skal nok primært ses som en sikkerhedsventil, hvis der kommer pres på kapaciteten. Der er ikke nogen, der siger, at vi ikke fortsat skal kunne håndtere vores affald i Danmark,« starter Otto Brøns-Petersen sit svar og fortsætter:

»Jeg ser lidt forsyningssikkerheds-argumentet som en sovepude, der står i vejen for nogle fornuftige ændringer. Hvis vi ikke kan stole på, at eksporteret affald bliver behandlet ordentligt, så bør det være noget, som man tager hånd om internationalt – eksempelvis i EU. Vi bør ikke have en overdimensioneret og dyr affaldshåndtering for at forebygge kriminel adfærd i andre lande. Det er simpelthen ikke hensigtsmæssigt.«

Det afhænger vel af om man anskuer affaldsforbrænding som en del af den kritiske infrastruktur, der tillader os at bortskaffe vores affald på en miljømæssigt hensigtsmæssig måde. Hvis man betragter det som en vigtig samfundsopgave, så er der vel ikke noget principielt galt i, at kommunerne stiller garanti for fordelagtige lån?

»Nu er forbrænding jo ikke den eneste måde at håndtere affald på. Jeg vil faktisk sige, at vi har haft en tendens til at brænde for meget affald og genanvende for lidt, fordi vi har haft for kraftige tilskyndelser til forbrænding,« svarer analysechefen og tilføjer:

»Derfor er det ikke en god ide at give deciderede subsidier til forbrændingsanlæg, for så afspejler priserne ikke de reelle omkostninger ved de forskellige former for håndtering. Vi vil foretrække, at det er de reelle priser, der styrer, hvad der sker med vores affald.«

Uforklarlige prisforskelle for indsamling af affald

Argumentet fra Cepos er, at hvis man dropper forfordelingen af forbrændingsanlæggene via billige kommunale lån og fortrinsret ift. adgang til fjernvarmenettet, så vil det på sigt blive endnu mere økonomisk fordelagtigt at genanvende affald fremfor at sende det til forbrænding – og i sidste ende vil det blive billigere for de danske husstande at få håndteret deres affald.

Det er dog ikke det eneste sted i affaldssektoren, hvor Cepos mener, at der kan effektiviseres. Sammen med konsulenthuset Lauritzen Consulting har tænketanken gransket de danske kommuners omkostninger til indsamling af affald og fundet, at der er store prisforskelle, der ikke kan forklares gennem naturlige forhold såsom befolkningstæthed og tømningshyppighed. Ifølge Otto Brøns-Petersen er det noget af det mest bemærkelsesværdige ved analysen og et tegn på, at der er behov for effektivisering af sektoren.

»Man skulle tro, at det var billigere at håndtere affald i kommuner med høj befolkningstæthed, men analysen viser det stik modsatte. Vi ser små tegn på stordriftsfordele, men det er næsten ikke statistisk signifikant. Tømningshyppigheden rykker heller ikke alverden ved prisniveauerne,« siger Otto Brøns-Petersen og fortsætter:

»Det vil altså sige, at der er en ret stor forskel, som ikke kan forklares gennem naturlige forskelle mellem kommunerne – og det tyder altså på, at der kan effektiviseres i de dyre kommuner.«

På baggrund af datasættet har Cepos og Lauritzen Consulting lavet et benchmark, hvor de måler landets ti billigste kommuner med 14. dages tømning op imod de resterende kommuner med henholdsvis ugentlige tømninger og 14. dages tømninger.

cepos analyse
Illustration: Cepos

Øvelsen viser, at hvis alle landets kommuner kunne ramme samme niveau som de bedste, så ville hver husstand kunne spare op mod 1.000 kroner årligt. For de syv dyreste kommuner ville besparelsen pr. husstand ligge på 1.500 kroner.

»Vi siger ikke, at alle kan nå ned på det billigste niveau. Men med den meget store forskel efter korrektion for baggrundsvariable, så tyder det altså på, at der kan effektiviseres og her er vores anbefaling, at man må sørge for, at der er tilpas stor konkurrence og at man udliciterer affaldsbehandlingen,« siger Otto Brøns-Petersen.

Cepos har ikke analyseret på effektiviteten af indsamlingen i de undersøgte kommuner og målt den op imod prisforskellene, da de antager, at alle kommunerne har en affaldsindsamling, der lever op til miljøreguleringens lovkrav – og at prisforskellene derfor ikke i mærkbart omfang kan forklares med forskellige miljømæssige standarder.

Hvis du vil læse tænketankens analyse i sin helhed, så kan du finde den her.

Prøv WasteTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her
Syv anbefalinger

Tænketanken Cepos kommer med syv anbefalinger til effektivisering af affaldssektoren på baggrund af en ny analyse. De er som følger:

  • Liberaliser behandlingen af brændbart erhvervsaffald, så virksomheder frit kan afsætte deres affald, hvor de vil – selvfølgelig lige som i dag med en kontrol af, at affaldet håndteres ordentligt og miljørigtigt.
  • For at gøre det muligt for private at gå ind på dette marked bør hvile-i-sig-selv-reguleringen af affaldsforbrændingen afskaffes.
  • Giv kommunerne pligt til at udbyde behandlingen af brændbart husholdningsaffald.
  • Giv de bolig- og grundejerforeninger, der ønsker det, mulighed for at framelde sig den kommunale indsamling og selv aflevere deres affald, hvor de vil (så længe affaldet ender på et miljøgodkendt anlæg). 
  • Fjern affaldsforbrændingsværkernes fortrinsret til varmesystemet.
  • Analysen peger på tre værker, som kan få problemer ved en hurtig liberalisering: ARC i København, Norfors i Nordsjælland og BOFA på Bornholm. Disse værker kan eventuelt få en 5-årig overgangsperiode, inden deres kunder stilles frit. 
  • EU´s detaljerede målsætninger for genanvendelse bør droppes, bl.a. i lyset af den teknologiske udvikling på området