Klimarådet: Meget usikkert hvorvidt lukning af affaldsanlæg reducerer CO2-udledning

Foto : Martin Greve

Klimarådet: Meget usikkert hvorvidt lukning af affaldsanlæg reducerer CO2-udledning

I den første årlige klimastatusrapport »dumper« Klimarådet regeringens indsats. Samtidig noterer de, at planen om at lukke affaldsforbrændingsanlæg kan mindske potentialet for CO2-fangst.

I dag har regeringen været til sin første eksamen ved Klimarådet, som årligt skal vurdere hvorvidt klimaindsatsen er tilstrækkelig ambitiøs og konkret nok til at sikre, at målet om 70 procent reduktion af CO2-udledninger i 2030 kan nås. Og her får regeringen karakteren »ikke bestået« af det uafhængige råd.

Du kan læse Klimarådets rapport her, som både gennemgår den overordnede indsats og dykker mere detaljeret ned i en række sektorer. Heriblandt naturligvis affaldssektoren, der var den første sektor, som fik en selvstændig klimahandlingsplan på plads den 16. juni sidste år.

Blandt de væsentligste konklusioner fra Klimarådet er blandt andet, at strategien om at lukke affaldsforbrændingsanlæg for at opnå klimareduktioner vurderes til at være behæftet med »høj risiko« for ikke at kunne indfri de forventede reduktioner.

»Klimarådet vurderer, at der er høj risiko forbundet med implementeringen af kapacitetsnedbringelsen, uanset om der er tale om en planlagt nedlukning af anlæg eller om nedbringelse af kapaciteten via konkurrenceudsættelse,« står der i rapporten.

Uafklarede forhold skaber usikkerhed

Dermed sår Klimarådets rapport altså tvivl om, hvorvidt den omdiskuterede »dødsliste« eller en eventuel liberalisering og konkurrenceudsættelse af forbrændingssektoren reelt vil give en klimagevinst. Begge fremgangsmetoder vurderes nemlig til at være behæftet med en række uafklarede forhold, der kan gøre dem svære at gennemføre i praksis.

»Ved en planlagt nedlukning er det en udfordring, at ejerne af de enkelte anlæg selv skal indvilge i at lukke. En anden udfordring består i, at de forbrugerejede anlæg i KL’s plan har meddelt KL, at de ikke ser sig omfattet af arbejdet med kapacitetsnedbringelsen,« skriver Klimarådet om arbejdet med »dødslisten«.

Omvendt rejser liberalisering og konkurrenceudsættelse sine egne dilemmaer. Blandt andet er det uklart, hvad kommunernes vilkår bliver i sådan et scenarie.

»På den ene side skal der ifølge affaldsaftalen gennemføres en konkurrenceudsættelse, men på den anden side skal kommunerne have majoritetskontrol med de eksisterende kommunale forbrændingsanlæg. KL anfører i den forbindelse i sin plan, at sikringen af majoritetskontrol forekommer at være svært foreneligt med en markedsmodel. Det er endvidere uklart, hvilke miljøkrav der vil skulle sikre kapacitetsnedbringelsen, og endelig er det uklart, hvordan import af affald skal undgås.«

Om liberaliseringsscenariet skriver Klimarådet desuden, at det er uklart, hvordan markedskræfterne skal kunne sikre, at der tages hånd om systemsammenhæng, så man ikke ender med at lukke forbrændingsanlæg uden at der er sikret alternativt varmegrundlag.

Derfor skriver Klimarådet, at det er deres overordnede vurdering, at disse uafklarede forhold skaber så stor usikkerhed, at »der er høj risiko forbundet med, om udfordringerne kan nå at blive løst inden for den tidshorisont, regeringen har lagt til grund i sin opgørelse af reduktionseffekten i 2030.«

Lukning af anlæg sænker CO2-fangst potentiale

Klimarådet fremhæver i sin vurdering desuden nødvendigheden af, at regeringen lægger en strategi for CO2-fangst, hvis målet om 70 procent reduktion skal indfries. Her fremhæves affaldsektoren som et oplagt sted at udvikle CO2-fangst, da anlæggene har et højt antal drifttimer.

Hertil er det dog yderligere værd at bemærke, at Klimarådet finder, at en sådan strategi bør tage højde for, at planen om at lukke affaldsforbrændingsanlæg faktisk kan have en negativ effekt på potentialet for at lave CO2-fangst i Danmark:

»Samtidig kan strategien med fordel tænkes sammen med indsatsen for CCU, hvor fangstelementet er fælles med CCS, men hvor CO2’en anvendes til fx syntetiske brændsler. Der kan også være andre snitflader, som man bør tage højde for, fx at reduktion af kapaciteten på de danske affaldsforbrændingsanlæg mindsker det mulige omfang af CCS.«

Overordnet set vurderer Klimarådet dog, at de vedtagne virkemidler for klimareduktioner i affaldssektoren vil have en positiv effekt på sektorens klimaudledninger frem mod 2030, selvom de skruer en anelse ned for den forventede effekt sammenlignet med regeringens egne udmeldinger. Se grafen nedenfor.

Klimarådet affald
Illustration: Klimarådet

Endelig er det værd at bemærke, at Klimarådet også finder det behæftet med en vis usikkerhed, at man kan antage, at tabsraten for plastgenanvendelse falder markant, når det nationale udvidede producentansvar for emballager træder i kraft. Regeringen estimerer, at tabsraten for plastemballager vil falde fra 54 % til 35 % i 2025 og til 15 % i 2030, men Klimarådet skriver, at:

»Klimarådet vurderer, at denne antagelse er usikker og medfører en moderat risiko for, at incitamentet ikke er stærkt nok til at give så stort et fald i tabsraten og dermed nå regeringens anviste reduktionseffekt i 2030.«

Dansk Fjernvarme: Affaldsaftalen bør genbesøges

Klimarådets vurdering af regeringens klimaindsats har naturligvis allerede affødt en række reaktioner. Her er det værd at fremhæve Dansk Fjernvarme, der lægger særligt vægt på de usikkerheder, som Klimarådet påpeger i forbindelse med planerne om at lukke forbrændingsanlæg.

Det får brancheorganisationen til at foreslå, at man går tilbage til forhandlingsbordet og genåbner klimaaftalen for affaldsområdet.

»Klimarådet fastslår, der er meget store risici forbundet med affaldsaftalen, som skal nedbringe den nationale forbrændingskapacitet. Det vil skabe nye lokale behov for ny varmeproduktion, og det vil ikke nødvendigvis understøtte reduktionen på 0,5 mio. ton, som regeringen forudsætter i sin fremskrivning. Vi foreslår derfor, at man genbesøger aftalen, hvor udrulning af CCS/U også kan bidrage med reduktioner i affaldssektoren,« siger Kim Mortensen, direktør for Dansk Fjernvarme.

Prøv WasteTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her