Bekræftet: Energistyrelsen dumper KL’s »dødsliste«

Foto : Argo

Bekræftet: Energistyrelsen dumper KL’s »dødsliste«

I dag er myndighedernes vurdering af KL’s plan for tilpasning af affaldsforbrændingskapaciteten blevet præsenteret. Planen ikke bliver godkendt og dermed bringes en liberalisering af sektoren igen i spil.

Opdateret klokken 15.35: Vurderingen er nu offentliggjort af Energistyrelsen og artiklen er opdateret med uddrag fra vurderingen og kommentarer fra KL.

Det bliver i første omgang ikke det store affaldsanlæg Energitårnet ved Argo i Roskilde og det relativt nye anlæg fra 2017 ved Norfors i Hørsholm samt otte andre affaldsovne der skal lukke.

I dag har myndighederne nemlig vendt tommelfingeren nedad til den såkaldte dødsliste over 10 danske affaldsforbrændingsanlæg, som KL har udarbejdet som led i den politiske plan om en grøn omstilling af den danske affaldssektor. Det erfarede WasteTech tidligere på dagen, men det er nu bekræftet, da Energistyrelsen har offentliggjort myndighedernes samlede vurdering.

Dumpekarakteren skyldes ifølge myndighederne, at lukkelisten ikke lever op til en række af de krav, som politikerne i forligskredsen bag sidste sommers klimaaftale for affaldssektoren stillede. Blandt andet finder myndighederne, at planen ikke sikrer, at det er de mindst effektive anlæg, der lukker, ligesom det er usikkert, hvorvidt det reelt er de »miljømæssigt dårligste« anlæg, der lukker.

WasteTech har tidligere fået indsigt i henholdsvis Miljøstyrelsen og Forsyningstilsynets foreløbige vurderinger, der kom med en lang række kritikpunkter af KL’s lukkeliste. Den kritik fastholdes i den endelige vurdering og er dermed med til at lægge »dødslisten« i graven. 

Samlet vurderer myndighederne KL's plan på otte parametre og finder, at planen enten helt eller delvist dumper på fem af dem. Kriteriet »Planen skal sikre, at de mindst effektive anlæg lukkes« vurderes til ikke at være opfyldt, mens kriterier vedrørende overholdelse af det fastsatte kapacitetsloft, lukning af de miljømæssigt dårligste anlæg, opretholdelse af en effektiv varmeplanlægning og sikring af en effektiv fordeling af affaldsmængderne vurderes til ikke at være fuldt ud opfyldt.

I sin konsoliderende vurdering lægger Energistyrelsen vægt på, at det er mængden af uopfyldte kriterier og samspillet mellem dem, der gør, at planen overordnet set ikke kan godkendes:

»Selvom det potentielt kunne være muligt for KL at udbedre enkeltstående af ovenfor nævnte forhold for at leve op til det enkelte kriterium, er det Energistyrelsens samlede vurdering, at de forhold, der samlet set skal udbedres, for at KL’s plan lever op til samtlige kriterier, er indbyrdes afhængige. Dermed vil en udbedring af et eller flere kriterier kunne forrykke det samlede grundlag for listen over anlæg til lukning.«

Kan ende med liberalisering og konkurrenceudsættelse

Dermed er det usikkert, hvad der præcis skal ske nu. I klimaplanen for affaldssektoren fra 16. juni står det beskrevet, at såfremt KL’s plan ikke godkendes, så iværksættes »automatisk« en løsning baseret på konkurrenceudsættelse af forbrændingsanlæggene samt en stramning af de gældende miljøkrav på området.

Der har været afholdt et møde i forligskredsen i løbet af eftermiddagen dag, hvor myndighedernes vurdering er blevet drøftet, men detaljerne omkring dette møde er ikke blevet offentliggjort endnu.

Planen om at liberalisere og konkurrenceudsætte forbrændingsanlæggene var regeringens oprindelige udspil til forhandlingerne om klimaplanen for affaldssektoren, men udspillet blev mødt med kritik fra både støttepartier og lokalpolitikere – ligesom KL igennem hele forløbet har meldt ud, at de alene påtog sig opgaven med at udarbejde »dødslisten«, fordi organisationen anså liberalisering for at være et værre alternativ til en planlagt nedlukning.

Der kan derfor ikke udelukkes, at forligspartierne sætter embedsværket i gang med at udarbejde en ny liste, som tager en række ekstra faktorer med i regnestykket. Eksempelvis er det blevet påpeget af en række affaldsselskaber og organisationer såsom Concito, at lukkelisten vil se markant anderledes ud, hvis man regner potentiale for installation af CO2-fangst med som faktor.

KL: Afviser at udarbejde ny plan og sender bolden videre til staten

Udmeldingen fra KL er, at organisationen ikke har i sinde at udarbejde en ny plan og samtidig fortæller formanden for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg i en pressemeddelelse, at hun ikke er overrasket over myndighedernes dom. Det mest opsigtsvækkende ved KL’s udmelding er, at organisationen direkte påtaler myndighedernes vurdering som et skridt på vejen mod liberalisering.

»KL påtog sig opgaven, fordi vi mener, at en markant reduktion af kritisk infrastruktur bør ske gennem lokalpolitisk styring. Forbrændingsanlæggene er først og fremmest miljøbehandlingsanlæg – dernæst energianlæg. Hvis regeringen og aftalepartierne vælger at privatisere affaldsforbrænding i Danmark, mister det offentlige indflydelse på samfundskritisk infrastruktur,« siger Birgit S. Hansen, der er formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg, og fortsætter:

»KL har leveret, hvad forligskredsen har bedt os om, men det skal ikke være en hemmelighed, at det har været en kompleks og omfattende opgave, der skulle løses på meget kort tid. Vi har gennem hele processen holdt myndighederne orienteret om, hvilke parametre planen bygger på. Hvis de ønsker at inddrage andre miljøparametre, fordele omkostningerne anderledes eller se på andre alternativer til energiforsyning, står det dem frit for. Men KL vil ikke udarbejde et bud på en ny plan. Med myndighedernes afvisning af forslaget ser embedsværket nu ud til at få den løsning, de har ønsket sig, lige siden den tidligere regering lancerede sit forslag til forsyningsstrategi; liberalisering af området. Derfor er vi ikke overrasket over myndighedernes dom, og afventer nu en melding fra Christiansborg.«

Prøv WasteTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her
Sagen kort

Sidste sommer indgik regeringen og en række af Folketingets partier en klimaaftale for affaldssektoren, som blandt andet pålagde Kommunernes Landsforening at udarbejde en plan, som skulle sikre en reduktion på 30 procent af kapaciteten til forbrænding af affald frem mod 2030.

Formålet var at skabe bedre balance mellem de forventede danske affaldsmængder og forbrændingskapaciteten, da der i dag er en overkapacitet og forbrænding fører til klimaudledninger.

Kort før jul præsenterede KL deres bud på en lukkeliste, som foreslog lukning af 10 forbrændingsanlæg: ARGO (Roskilde), MEC Bioheat & Power (Holstebro), I/S Norfors (Hørsholm), Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (Hjørring), AffaldPlus (Slagelse), Sønderborg Kraftvarme I/S, Aars Fjernvarme, Svendborg Kraftvarme A/S, Hammel Fjernvarme og Bornholms Affaldsbehandling.

Lukkelisten har ført til stor debat, da en række af de foreslåede lukkede anlæg er ganske nye og repræsenterer store offentlige investeringer, som ikke er betalt af, når anlæggene foreslås lukket.