Movia

Movia transporterer passagerer på knap 450 buslinjer, 10 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger.

Selskabet er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger Movia kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik.

Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber. Movia varetager ifølge trafikselskabsloven busdriften, lokalbanedriften samt kørslen med handicappede kunder. Movias samlede økonomi udgør godt fire milliarder kroner årligt, hvoraf knap halvdelen dækkes af billetindtægter fra passagerer i bus, tog og Flextrafik.

Det betyder, at kommuner og regionerne hvert år investerer over to milliarder kroner i den kollektive trafik på drift af bus- og lokalbane samt på kørsel af særlige grupper, eksempelvis børn og voksne med særlige behov, og patientkørsel.

Movia fastsætter takster for den kollektive trafik i samarbejde med DSB, Metroselskabet og Trafik- og byggestyrelsen.

Kommunerne har ansvaret for lokale busruter samt handicaptrafikken, og regionerne har ansvaret for de regionale busruter, lokalbaner samt befordring til sygehusene. Ud fra kommunerne og regionernes trafikbestillinger varetager Movia udbud af busdrift og kørselsordninger, den såkaldte Flextrafik, til private operatører. Movia sikrer gennem trafikplanlægning, at bus- og lokalbanedrift hænger bedst muligt sammen på tværs af kommune- og regionsgrænser, og på tværs af transportformer. 

Movia hjælper endvidere kommunerne og regionerne med at sikre effektive transportløsninger for borgere med særlige transportbehov. Denne type opgaver løses som flextrafik og er i vækst i Movia. Flextrafik kan være en løsning på kommunernes transportopgaver f.eks. inden for sundheds-, skole- og handicapområdet.

Som trafikselskab er Movia en særlig, lovbestemt offentlig virksomhed beslægtet med et kommunalt fællesskab. Selskabet er etableret i overensstemmelse med Lov om trafikselskaber og vores virke er fastsat efter lovens §2.