Kommission foreslår kontante tilskud på 2500 kroner om året til elbiler

Foto : Mino/Bigstock

Kommission foreslår kontante tilskud på 2500 kroner om året til elbiler

Det skal være muligt at få et årligt tilskud som ejer af en elbil, foreslår Kommissionen for grøn omstilling af personbiler. Finansieringen af kommissionens bud på en grøn omlægning af bilafgifterne vil delvist afhænge af vejafgifter.

Kontante tilskud til elbiler skal være med til at sætte gang i salget af nul- og lavemissionsbiler. Det foreslår Kommissionen for grøn omstilling af personbiler, som præsenterede sin første delrapport mandag.

En rapport med anbefalinger, der skal danne baggrund for kommende politiske forhandlinger om en ny type beskatning af personbiler. 

Og blandt anbefalingerne er der, måske lidt overraskende, fundet plads til et kontant tilskud til elbiler Kommissionen foreslår dog i modsætning til Klimarådet at give et årligt tilskud frem for et engangsbeløb. 

Vil undgå eksport

På den måde skal man undgå, at bilerne sælges videre til andre lande.

Tilskuddet skal følge ejerskab af en nul- eller lavemissionsbil og ikke selve købet, og kommissionen foreslår 2.500 kr. årligt, der skal gælde fra 2021-2030.

Det betyder, at en bilkøber, der køber en ny elbil i 2021, opnår et tilskud i 10 år, hvis bilen ejes i hele perioden, mens bilkøberen, der venter til 2030, får et tillskud på i alt 2.500 kr. Denne model tilgodeser de mindre nul- og lavemissionsbiler, som ifølge kommissionen ellers er særligt svære at udbrede.

Kommissoriet har haft som målsætning, at 100 pct. af nysalget i 2030 skulle udgøres af nul- og lavemissionsbiler. Det vurderer kommissionen ikke er realistisk, lyder det. 

»Det vil kræve et forbud mod eller prohibitivt høje afgifter på salg af konventionelle biler, hvilket vurderes at være i strid med EU-retten«.

Mellem en halv og 1 million elbiler

Kommissionen præsenterer i stedet en række afgiftsmodeller, som skønnes at medføre en bestand af nul- og lavemissionsbiler på mellem en halv og 1 mio. biler i 2030. 

Kommissionen vurderer, at afgiftsmodellen, der umiddelbart resulterer i en halv million nul- og lavemissionsbiler i 2030, ikke opfylder kommissoriets målsætning om en væsentlig forøgelse af antallet af nul- og lavemissionsbiler og en deraf følgende reduktion af CO2-udledningerne. 

Omvendt vurderer kommissionen, at modellen, der skønnes at resultere i 1 mio. nul- og lavemissionsbiler i 2030, har så store samfundsøkonomiske omkostninger fra den øgede afgiftsforskel mellem konventionelle biler og nul- og lavemissionsbiler, at den heller ikke kan anbefales. 

Så tallet skal findes et sted midt imellem.

Alt efter hvor ambitiøs man er med antallet af elbiler i 2030, kan det også komme på tale at hæve tilskuddet, også kaldt den negative ejerafgift, til elbilejere yderligere, helt op til 5.000 kroner. 

Vejafgift for alle biler

For at finansiere de mange elbiler foreslår kommissionen blandt andet en vejafgift på 1000 kroner, som skal gælde for alle køretøjer – både danske og udenlandske, fra 2023.

Kommissionen foreslår desuden i flere af sine afgiftsmodeller, at brændstofafgifterne forhøjes med 1 kr. pr. liter fra 2021 for at tilskynde bilisterne til at anvende grønne drivmidler og for at sænke CO2-udledningen fra bilområdet på kort sigt, hvor bidraget fra omstillingen til nul- og lavemissionsbiler er begrænset. 

Kommissionen præsenterer derudover en afgiftsmodel, hvor brændstofafgifterne gradvist hæves med yderligere 1 krone frem mod 2030.

Mangler 10 mia. kr.

Vurderingen er, at provenuet fra personbilrelaterede afgifter allerede ved grundforløbet, altså hvis man ikke gør noget ved det nuværende afgiftssystem, vil blive reduceret med i størrelsesordenen 10 milliarder kroner fra 2020 til 2030.

Dette provenutab er ikke fuldt ud dækket af kommissionens forslag, så provenu skal også hentes fra tre tiltag på transportområdet, blandt andet kilometerbaserede vejafgifter for tung transport fra 2025. 

Det foreslås at indføre kilometerbaserede vejafgifter for den tunge transport til afløsning af den nuværende vignetordning. Den nye ordning vurderes mulig at implementere fra omkring 2025 og forventes at indbringe et årligt merprovenu på ca. 1 mia. kr.

Flyafgift og vejafgift

Derudover skal der indføres en afgift på flytransport, og findes finansiering fra vejafgift. 

Der indføres satser for nul- og lavemissionsbiler i registreringsafgiften, som er lavere end satserne for konventionelle biler. Satserne forøges gradvis frem mod 2030 og efterfølgende, så nul- og lavemissionsbiler på et tidspunkt er fuldt indfaset i registreringsafgiften.

Rammer hårdt i Nordsjælland

Som et eksempel på hvordan forslagene til ny beskatning af eksisterende og kommende biler, skriver kommissionen, at bilister, der pendler mellem Frederikssund og København, eksempelvis vil skulle betale en årlig vejafgift på ca. 18.000 kr. ved det, der kaldes den høje afgiftssats, mens der ved den såkaldte lave afgiftssats skal betales en årlig vejafgift på ca. 5.000 kr.

Pendlerne fra Vest- og Sydsjælland mod København vil generelt være dem, som oplever de største afgifter, da de dels har de længste pendlingsafstande og dels kører i København, hvor satser er højest.