El-løbehjulsbrugerne er bedre end deres rygte

Den offentlige debat blandt fagfolk om el-løbehjulsbrugere kan give det indtryk, at mange brugere ikke følger trafikreglerne for el-løbehjuls. Vores registreringer af adfærd og regelefterlevelse viser dog et lidt andet billede, skriver Michael Sørensen, Via Trafik i dette indlæg.
Brødtekst

I januar 2019 begyndte forsøgsordningen for el-løbehjul, hvor disse er blevet lovlige at bruge i offentlig trafik. I den forbindelse er der indført en række regler for brug af el-løbehjulet. Disse indbefattede blandt andet:

  • Alderskrav på 15 år
  • Krav om kørelys hele døgnet
  • Krav om at el-løbehjulet maks. må kunne køre 20 km/t ved egen kraft
  • Ingen passager
  • Alkoholgrænse på 0,5 promille
  • Krav om at køre på cykelsti/-bane og følge cykelsignaler og -skilte

Færdselsstyrelsen har hovedansvaret for løbende at evaluere denne ordning. Den første evaluering er blevet gennemført og publiceret i foråret 2020. Via Trafik har bistået med denne evaluering og haft ansvar for de dele af evalueringen, som omhandler registeret og selvrapporteret adfærd, sikkerhed og holdninger (se faktaboks). I det følgende præsenteres hovedresultaterne af de adfærdsmæssige spørgsmål. Der henvises til vores baggrundsrapport for information om de andre aspekter.

Stor regelefterlevelse

Registreringerne viser, at et stort flertal følger de fleste regler for brug af el-løbehjul. Kun ca. 3 pct. af brugerne er under 15 år gamle og dermed i udgangspunktet kører ulovligt på el-løbehjulet. 5-10 pct. af disse er dog ifølge med en voksen, hvilket lovliggør handlingen.

De fleste brugere (ca. 93 pct.) kører lovligt på cykelstierne, -banerne eller vejene, mens kun ca. 5 pct. kører ulovligt på gangarealer, eller ulovligt i den forkerte side af vejen eller på kørebanen, hvor der findes cykelsti eller -bane langs kørebanen (2 pct.).

97 pct. efterlever reglen om ikke at have passager med. Efterlevelsen er som forventet højest for private el-løbehjul (99 pct.) og mindst for leje el-løbehjul (96 pct.).

Lysbrugen er også høj. 97 pct. af de lejede el-løbehjul har således tændt lys – også om dagen. Andelen er noget lavere for private el-løbehjul (46 pct.). Den lavere lysbrug kan forklares med, at det ikke er alle private el-løbehjul, som har fastmonteret lys, som tænder automatisk.

Kun 0,5 pct. bruger mobiltelefon, mens de kører på el-løbehjul, fordelt på 0,4 pct. for de private el-løbehjul og 0,6 pct. for de lejede el-løbehjul. Blandt cyklister er andelen, som bruger mobiltelefon ca. tre gange så høj. Den lave andel af mobilbrugere på el-løbehjul kan bl.a. forklares med, at det er meget vanskeligt at køre på el-løbehjul samtidig med, at man bruger mobiltelefon.

Omkring 10 pct. af brugerne har musik i ørerne. Dette er ikke ulovligt, men kan virke distraherende, og dermed udgøre en risiko. Til sammenligning er det formentlig ca. 25 pct. af cyklisterne, som lytter til musik.

I dag er der ikke krav om at bruge hjelm, når man kører på el-løbehjul. Registreringerne viser, at der alligevel er hele 33 pct.af brugerne af private el-løbehjul i Aarhus, som bruger hjelm. Dette er ikke langt fra de 42 pct., som bruger hjelm på cykel. Hjelmbrugen er dog noget mindre i København, hvor den er 16 pct. blandt de private el-løbehjulsbrugere. For de lejede el-løbehjul er hjelmbrugen som forventet meget lav (2 pct.).

Eksempler på mindre regelefterlevelse

Regler, som det i større grad kniber med at overholde, er kørsel overfor rødt og tegngivning ved sving og stop. På baggrund af videoregistreringerne er det fundet, at ca. 3 pct. af de observerede brugere kører overfor rødt lys ved højresving. I en tilsvarende undersøgelse har Vejdirektoratet fundet, at 2,2 pct. af cyklisterne kører til højre for rødt. Tilsvarende er der registreret 2,7 pct. brugere af el-løbehjul, som kører overfor rødt, når de kører lige ud i krydset. Her er andelen 0,5 pct. for cyklisterne.

Kun ca. 5 pct. af brugerne af el-løbehjul giver tegn før svingning, mens andelen for cyklister er 39 pct.. Den meget lave andel for el-løbehjul hænger sammen med, at det er nærmest umuligt at give tegn, mens man kører, da det betyder, at man må slippe bremse- eller gashåndtaget.

Høj uheldsrisiko

Selvom de fleste følger reglerne, har vi fundet, at der er høj ulykkesrisiko forbundet med at køre på el-løbehjul. Baseret på selvrapporterede uheld og eksponering (km), har vi estimeret, at ulykkesrisikoen for el-løbehjul er 0,5-1 uheld pr. kørt 10.000 km. Dette svarer til den risiko, som Odense Universitetshospital (OUH) har estimeret (0,7 skader pr. 10.000 km). OUH har estimeret, at risikoen er 8-10 gange højere end ulykkesrisikoen for cyklister.

Viatrafik Elløbehjul
Ulovlig adfærd som f.eks. to personer på ét el-løbehjul er et relativt sjældent syn, når man tæller efter.
Illustration: Viatrafik

Denne evaluering viser, at ulykkesrisikoen er høj, selvom de fleste følger reglerne. Det er således den høje ulykkesrisiko, der skal sættes ind overfor i det videre arbejde. Heldigvis er der meget, der kan gøres for at forbedre sikkerheden. Via Trafik har således udviklet et tiltagskatalog med 16 forskellige tiltag. Idet de eksisterende regler ser ud til både at have en positiv effekt og blive fulgt, er et af de 16 tiltag oplagt at udvide de eksisterende regler til også at omfatte krav om hjelmbrug.

Evaluering gennemført af Via Trafik

Formålet med Via Trafiks del af evalueringen har været at undersøge 1) brugernes selvrapporterede uheld og nærved-uheld, 2) brugernes adfærd i trafikken, 3) kendetegn ved brugerne og køretøjerne samt 4) holdninger blandt både brugere og ikke-brugere.

Evalueringen er baseret på fire delundersøgelser gennemført i primært København og Aarhus:

  1. Registrering af adfærd og kendetegn ved 2.335 el-løbehjul og andre små elektriske køretøjer.
  2. Videoobservation i fire kryds af adfærd og kendetegn ved 369 el-løbehjul og andre små elektriske køretøjer.
  3. Vejkantsspørgeundersøgelse blandt 211 brugere af el-løbehjul og andre små elektriske køretøjer.
  4. Webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 1.465 brugere og ikke-brugere.

Resultaterne af arbejdet, herunder detaljeret metodebeskrivelse, er dokumenteret i Via Trafik-rapporten; ”Forsøgsordningerne med elektriske løbehjul, andre små elektriske køretøjer og speed pedelecs - Evaluering af de adfærds– og sikkerhedsmæssige aspekter” (Sørensen, M. W. J.; Jensen, M. L; Pedersen, A. D. & Feldens, M. H, 2020).