Hvad blev der af Eldrups videnscenter?

Eldrup kommissionen anbefaler et videnscenter, der skal hjælpe kommunerne med den tværgående planlægning. Men videnscentret er ikke kommet med i regeringens infrastrukturudspil. Hvor efterlader det kommunerne?
Brødtekst

Eldrup-kommissionen udkom i februar 2021 med sin anden delrapport Veje til en veludbygget ladeinfrastruktur, som giver regeringen en række anbefalinger til, hvordan man kan sikre en god udrulning af ladeinfrastruktur i hele landet.

I rapporten er der en del fokus på den store opgave, som kommunerne står overfor og anbefalinger, der omhandler behovet for koordinering på området mellem stat, privat sektor og kommuner. I den sammenhæng anbefaler Eldrup Kommissionen, at der etableres et Nationalt center for innovation og vidensdeling om opladning. I rapporten står der, at staten og kommunerne har vigtige roller at spille i udrulningen af infrastrukturen og at det er vigtigt, at der laves gode udbud, aftaler mellem offentlig og privat sektor, indhentes erfaringer fra andre lande, dataovervågning og meget andet. 

Disse funktioner tænker Eldrup kommissionen varetaget således: »efter hollandsk forbillede anbefaler kommissionen, at der oprettes et nationalt videnscenter med repræsentanter for staten, kommunerne og øvrige eksperter med henblik på opsamling og deling af viden, standardisering af fx udbudsmateriale mv.« 

Kommunerne står overfor en stor opgave 

Kommunerne står over for en større opgave, som i hovedtræk indbefatter følgende områder: 

1) De skal de håndtere flådeomstillingen internt i kommunen dvs. finde elbiler, -varebiler, -lastbiler og -nonroadkøretøjer samt ladeinfrastruktur, der kan benyttes i fx hjemmeplejen og til vej- og parkopgaver. 

2) De skal implementere ladestanderbekendtgørelsen og etablere ladeinfrastruktur på mange af kommunens offentlige p-pladser inden 2025. En opgave, som pt er uklar fordi kommunalfuldmagten begrænser kommunerne i at opstille offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur. Lovgivningen forventes at blive ændret ved årsskiftet. 

3) De skal kortlægge og planlægge i forhold til at sikre borgernes adgang til ladeinfrastruktur, hvor der specielt er fokus på etagebyggeri og boligforeninger. Sidstnævnte en problematik, som i sig selv er udfordrende af mange årsager. 

4) De skal søge penge i de puljer, der forventes stillet til rådighed af staten (530 millioner kroner) og her koordinere ansøgninger med virksomheder i kommunen, boligforeninger og ladeoperatører. 

5) De skal understøtte virksomheder i kommunen, der også har travlt med at omstille og har brug for vejledning om de samme ting, som kommunen selv skal håndtere. 

6) De skal sikre sig, at den kollektive transport omstilles og sidst men ikke mindst; 

7) De skal sikre sig kompetencer indenfor grønne indkøb, så indkøb af serviceydelser som fx flextransport, taxi og vareleveringer også bliver grønne. 

Alle disse opgaver skulle et videnscenter kunne hjælpe kommunerne med at varetage samtidig med, at der koordineres op imod staten – specielt Vejdirektoratet, som forventes at side med puljerne og ladestanderudrulningen på statsvejnettet og Færdselsstyrelsen, som sidder med AFI-direktivet omkring grønne drivmidler og infrastruktur. 

Tid er en afgørende faktor 

Vi ved af erfaring fra fx udflytning af styrelser og opstart af nye sekretariater, at det tager tid at opbygge en videnskapacitet. Og tid er en mangelvare i det her perspektiv. Mange kommuner mærker allerede presset fra borgerne i forhold til behov for ladeinfrastruktur og er derfor gået i gang med at finde en vej igennem disse opgaver uden at have viden, kompetencer og rammebetingelser på plads til at løse dem. Det betyder, at kommunerne langt henad vejen opfinder den dybe tallerken hver især, fordi de ikke har en koordinerende instans til at hjælpe dem med at finde de rigtige løsninger og navigere i lovgivning og erfaringer fra andre kommuner. 

KL har netop sendt et brev til Folketinget på baggrund af Eldrup Kommissionen, hvor de i forhold til punktet om et nationalt videnscenter skriver: 

»Opgaven med etablering af en effektiv ladeinfrastruktur frem mod 2030 er en ny opgave, som er underlagt så mange usikre faktorer, at der vil være et konstant behov for ny og opdateret viden, der kan danne grundlag for investeringsbeslutninger. Det drejer sig i høj grad om planlægning, udbud og godkendelse af etablering af ladeinfrastruktur, men den teknologiske udvikling og bili-sternes adfærd spiller også ind. Der er derfor behov for et nationalt center, hvor alle disse faktorer kan håndteres i et partnerskab mellem stat, kommuner og private aktører.« 

Opgaveløsningen for kommunerne (og staten) på omstillingen af den danske flåde skal gå stærkt. I Danmark har vi vores biler i gennemsnit i 9 år, så der skal ikke meget hovedregning til at se, at det er nu, vi skal handle, hvis vi skal nå 1 mio. elbiler i 2030, sådan som målsætningen er.

Derfor er det afgørende, at et videnscenter etableres der, hvor der allerede eksisterer partnerskaber på tværs af offentlig/privat sektor, der hvor der har været arbejdet med omstilling til grøn transport i en årrække og der, hvor konkrete værktøjer, som guides til flådeomstilling, hjemmesider om elbiler og ladeinfrastruktur, netværk for viden-deling og meget andet allerede findes. 

Regionerne har den nødvendige viden og kan koordinere opgaven 

Indsatsen Copenhagen Electric i Region Hovedstaden (CPH-E) har siden 2013 hjulpet borgere, virksomheder og kommuner med netop de emner El-drup Kommissionen peger på med hovedvægt på elbiler og ladeinfrastruktur. CPH-E har udviklet hjælpeværktøjer, vidensnetværk, partnerskaber, kurser, hjemmeside og mv., som dels allerede bliver brugt bredt i landet og dels relativt enkelt kan skaleres op til at kunne servicere alle regioner og kommuner. 

Det sidste års tid har CPH-E oplevet et stort behov for viden fra kommuner i hele landet. Desuden efterlyses der fra både KL og Eldrup Kommissionens side, at der foregår en koordinering af indsatsen omkring ladeinfrastruktur mellem kommuner og stat. Den koordinerende rolle ligger naturligt i regionernes arbejdsform og kan hurtigt etableres gennem eksisterende samarbejder, partnerskaber og netværk i CPH-E.

Elbilviden.dk samarbejder med de relevante parter 

CPH-E har i 2020 etableret et landsdækkende samarbejde på tværs af offentlige aktører (alle regioner, DTU, Færdselsstyrelsen og Vejdirektoratet) og private aktører (bilbranchen, ladebranchen og forbrugerorganisationer).

Samarbejdet hedder elbilviden.dk og er en hjemmeside og et partnerskab, hvor man kan finde de informationer, man har brug for, når man skal købe elbil og tilknyttede produkter. Det er desuden et forum for at diskutere relevante emner på tværs af offentlig/privat sektor. Partnerskabet er landsdækkende og formaliseret i en styregruppe med repræsentation fra staten, bilbranchen, forbruger-organisationer og ladeoperatørbranchen. 

Det samarbejde ville naturligt kunne udvides til også at omfatte udviklingen af et landsdækkende videnscenter, hvor it-platformen allerede eksisterer og kan tilpasses behovet i videnscentret. 

Der kan lægges forskellige opgaver i et regionalt organiseret innovations- og videnscenter. Eldrup-kommissionen har fokus på ladeinfrastruktur og omstilling af køretøjer til el. Omstilling til større brug af kollektiv transport og nye grønne mobilitetsløsninger kunne også indgå.