Det skal være let at være elbilist i Aarhus!

Der skal være flere elbilister i Aarhus, og derfor satser kommunen blandt andet på deciderede ladepladser frem for ladestationer ved parkeringspladser, så det bliver nemmere at finde en fri lader, skriver civilingeniør og mobilitetsplanlægger ved Teknik og Miljø i Aarhus Kommune Steffen Arnbo Nielsen i dette synspunkt.
Brødtekst

Aarhus Kommune har sat et ambitiøst mål om at være CO2-neutral i 2030. Derfor har vi netop haft Klimastrategi 2030 og Klimaplan 2021-2024 i offentlig høring. Her sætter vi blandt andet et mål om at have en stærkt elektrificeret personbilsflåde, hvor andelen af elbiler er mindst 40 procent af det samlede antal personbiler i kommunen. 

Aarhus Kommune ønsker at arbejde proaktivt på en grøn omstilling af transportsektoren og vil i denne forbindelse medvirke til at fremme udviklingen på området ved blandt andet at sikre den nødvendige ladeinfrastruktur til de mange kommende elbiler. 

Et flertal i Folketinget indgik for nyligt aftalen ”Grøn omstilling af vejtransporten” med en hensigt om, at der i 2030 skal være mindst 775.000 grønne biler i Danmark – og samtidig en ambition om at nå en million grønne biler i 2030 (nul- og lavemissionsbiler).

Dette styres primært ved en ændring af bilafgifterne men derudover forlænges ordningen med lav elafgift til opladning af elbiler til 2030, der arbejdes for stop af salg af nye fossile biler i 2030, samt en række øvrige tiltag. 

Flere ladestandere i Aarhus Midtby

Med udgangen af november 2020 var der 1.530 person-elbiler og 101 vare-elbiler indregistreret i Aarhus Kommune. Tager vi plug-in-hybrider med, er vi oppe på 2.861 personbiler og 130 varebiler. Alene i år har vi oplevet en fordobling af indregistrerede elbiler og plug-in-hybrider i Aarhus Kommune.

I Aarhus Kommune har vi cirka 200 offentligt tilgængelige ladepunkter placeret på både offentlige vejarealer og på private arealer. Hastigheden på disse ladere varierer fra sted til sted – men hovedparten af dem er type 2-standere langs offentlig kantsten. 

Ligesom så mange andre af landets større kommuner har vi mange områder, hvor den primære ladning vil ske på egen matrikel. Men vi har også Aarhus Midtby, hvor cirka 10.000 biler hører hjemme, og hvor langt størstedelen i dag parkerer på offentlige arealer og i private parkeringsanlæg. 

Skal vi sikre ladeinfrastruktur til elbiler i fremtiden, kræver det, at vi øger den offentlige tilgængelige ladeinfrastruktur markant i Aarhus Kommune for at reducere risikoen for, at borgere i kommunen fravælger el som drivmiddel grundet bekymring om lademuligheder.

Kravene er ikke alene antal ladepunkter – men lige så meget et spørgsmål om at få den rigtige type ladestandere placeret de rigtige steder. 

Fra parkeringspladser til ladepladser

Hvis det skal være let at være elbilist – og det skal det - så er det vigtigt, at vi både sikrer, at den eksisterende og den fremtidige ladeinfrastruktur udnyttes bedst muligt. Derfor har vi i Aarhus påbegyndt et paradigmeskifte, hvor vi går fra parkeringspladser med ladeinfrastruktur til ladepladser. Det betyder, at når elbilisten er færdig med at lade, må han søge efter parkering på lige fod med alle andre, der vil parkere.

Derfor øger vi antallet af reserverede pladser markant og er i gang med at indføre en 3-timers tidsbegrænsning på alle skiltede elbilspladser ved ladestandere. Til gengæld er det gratis at holde der de første tre timer; en af de fordele vi tilbyder elbilister i kommunen.

Vi forsøger at indrette det, så de besøgende i Aarhus nemmere kan finde en ledig plads samtidig med, at beboerne også oplever, at de kan finde en plads i deres primære parkeringstid.

Det betyder dog ikke, at vi er mål. Vi er som kommune stadig begrænset i vores muligheder for at sikre en omkostningseffektiv og hensigtsmæssig ladeinfrastruktur. 

Derfor er det nødvendigt, at der:

  • udarbejdes en lovgivning, der giver kommunerne flere håndtag at anvende for at sikre en optimal udnyttelse ladepladserne, herunder mulighed for særlig skiltning, krav om opladning/tilslutning til ladestandere, bedre sanktionsmuligheder med videre.
  • etableres et formaliseret samarbejde mellem staten, kommunerne og markedsaktører om at fremme udbredelsen af en hensigtsmæssig, national ladeinfrastruktur.
  • er fokus på hvorledes hvordan virksomheder, andelsboligforeninger, almene boligforeninger, grundejerforeninger med flere kan understøtte og deltage i udrulningen af infrastrukturen.

Behov for et statsligt samarbejde

Der har aldrig været en national udmelding omkring ladeinfrastruktur. Det har medført, at mange af landets kommuner laver deres egen strategier og målsætninger.

I Aarhus vedtog vi vores første strategi for ladestandere i det offentlige rum i 2015, og nu er vi påbegyndt udarbejdelsen af en ny strategi for tank- og ladeinfrastruktur i Aarhus Kommune. Her vil vi forsøge at sætte rammer og retning for, hvordan vi ser udviklingen inden for området.

Som kommune og vejmyndighed har vi også mange andre interesser og prioriteter at balancere, når det kommer til installationer i vores vejarealer. Det er alt fra nedgravede affaldsløsninger, træer, bænke til ophold, cykelparkering med mere, og det er ikke altid muligt at imødekommes alles ønsker.

Ladeinfrastruktur tilføjer en ny facet i debatten om brugen af byens rum, og vi - så vel som andre kommuner - løfter en interessant opgave, når vi forsøger at fremme den grønne transport indenfor nuværende politiske, økonomiske og fysiske rammer. 

Der er ingen tvivl om, at markedet og landets kommuner i spænding venter på, hvad kommissionen for grøn omstilling af personbilers anden delrapport anbefaler. Det er nødvendigt, at staten, kommunerne og markedet sætter sig sammen og får langt en plan for, hvem der har ansvaret for hvad i en udrulning af en hensigtsmæssig national ladeinfrastuktur til gavn for den grønne omstilling af transportsektoren. 

En ting er sikkert; hvis det kun er den ene part der dikterer udrulningen, så får vi aldrig en omkostningseffektiv og hensigtsmæssig ladeinfrastruktur i hele landet.