I dette holdningsstof udtrykker forfatteren sin personlige holdning om emnet.

Stil krav til bedre kølemiddel i husstandes varmepumper

Varmepumpe, individuel varmepumpe, husstand
Illustration: Morten Egholm Jeppesen.
Det er et problem, at der aktuelt ikke findes en opgørelse over det årligt utilsigtede tab eller en procentvis lækagerate af F-gasser i Danmark.
Synspunkt3. juni kl. 16:13

I dag eksisterer ikke en opgørelse over det årligt utilsigtede tab eller en procentvis lækagerate af F-gasser i Danmark.

Det er et problem, fordi langt hovedparten af de eksisterende varmepumper på markedet anvender kølemidler med F-gasser, som i sig selv er ganske klimabelastende. Da varmepumper opererer med et relativt højt tryk, er det umuligt helt at undgå lækager og utilsigtet udslip af F-gasser i forbindelse med installation, drift og ved bortskaffelse.

Omkring 400.000 husstande forventes indenfor en relativ kort tidshorisont at konvertere fra olie eller naturgas til anden form for opvarmning. Størstedelen bliver tilsluttet fjernvarmeanlæg, og hvor det ikke lader sig gøre, er konvertering til individuelle husstandsvarmepumper det mest fremherskende alternativ.

Regeringen har i "Danmark kan mere II" meldt ud, at mindst 20 procent af de omkring 400.000 husstande i de nuværende gasområder forventes at konvertere til en individuel varmepumpe, svarende til omkring 80.000 varmepumper.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er absolut positivt, at vi på den måde får erstattet fossile brændsler både af hensyn til forsyningssikkerheden, økonomien og ikke mindst klimaet. Men klimagevinsten kan risikere at blive væsentligt lavere – eller helt forsvinde – hvis der ikke ses på det samlede billede.

Ingen indberetningspligt

Danmark har qua EU-medlemskab journaliseringspligt af landets samlede kølemiddelforbrug.  enten via en national database eller en fem års opbevaringspligt hos de enkelte installatører. Der findes ikke en national database, hvori forbruget registreres, så vi skal altså se i retning af installatørerne.

I det selvfinansierende non profitorgan, Kølebranchens Miljøordning (KMO) er det muligt for installationsfirmaer at indberette deres forbrug fremfor selv at holde regnskab. Der er dog ingen pligt, og KMO modtager ikke støtte fra Miljøstyrelsen til dette arbejde. 

I Brancheforeningen Dansk Køl & Varme (DAKV) ser man gerne en national registreringspligt, så der ligeledes kommer kontrol af det autorisationskrævende arbejde.

Miljøstyrelsen angiver, at tallet for utilsigtet udslip af F-gas ligger på tre procent årligt. I deres sjette rapport om klimaforandringer angiver IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change) et estimeret tab på 17 procent. KMO og DAKV oplyser, at deres tidligere opgørelser om en lækagerate på 10 procent om året, fortsat virker realistisk, når man indregner påfyldning, drift og ikke mindst demontage og bortskaffelse.

Såfremt vi antager, at det alene er de angivne 20 procent husstande, der konverterer til individuelle varmepumper, og at de opstillede varmepumper har en lækagerate på 10 procent om året i deres levetid, så medfører det altså en klimabelastning på 0,4 mio. ton CO2-ækvivalenter. Det svarer til godt 24.000 danskeres årlige udledning. Muligvis 2-4 gange mere, afhængig af mængden af varmepumper, og hertil kommer at det er den samme problematik der må antages at gøre sig gældende, når den kommunale bygningsmasse skal konverteres.

Stram lovgivningen

Denne udledning kan undgås og forhindres ved en stramning af lovgivningen.

Det vil være nærliggende med en lovændring, der lægger sig op ad certificeringsordningen for bæredygtighed DGNB. Her er grænsen for anvendte kølemidler mindre end 150 Global Warming Potential (GWP), hvor det i dag kan være flere tusinde GWP. Denne grænse ville sammen med den eksisterende 5 tons regel være et mere acceptabelt niveau for F-gas udslip. Hvis mængden af anbefalede kølemidler samtidig reduceres, vil udbuddet af husstandsvarmepumper ligeledes mindskes.

Et centralt register af omsætning og forbrug af F-gas bør ligeledes implementeres, så mængden kendes og udviklingen kan følges. Et sådant register bør ikke alene implementeres for varmepumper men lige så væsentligt for alle kølesystemer med F-gas. Det burde være relativt simpelt, og der er i dag allerede en årlig serviceringspligt på alle installeret F-gas anlæg med en fyldning over 1 kg.

Ved i højere grad at benytte naturlige kølemidler vil usikkerheden omkring fremtidige klima- og miljøpåvirkninger blive væsentligt mindre, og allerede i dag anvender mange eksisterende husstandsvarmepumper propan som kølemiddel. Propan har en GWP på 2, hvilket for en individuelt opstillet varmepumpe vil medføre et udslip på kun ca. 0,05 ton, og ikke de tilladte 5 ton.

Så heldigvis er der bedre alternativer end at overse den betragtelige udledning af F-gasser, i takt med at vi fremadrettet erstatter fossile brændsler med mere klimavenlige løsninger. 

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Fortsæt din læsning
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger