Vinden giver landdistrikter en chance for vækst

Landdistrikterne forspilder vækstpotentialet i den vedvarende energi. Kommuner må samarbejde for at skabe de muligheder, der også drejer sig om arbejdspladser og økonomi.
Brødtekst

Vindmøller på land udgør et stort, men uforløst potentiale for grøn vækst. For selvom der også har været modstand ved Nørrekær Enge ved Limfjorden tæt på Aggersund, så bakker en stor del af borgerne i området nu op om de 36 nye vindmøller på op til 150 meter – Danmarks foreløbig største vindmølleprojekt på land.

Nøglen til succes har været åbenhed omkring at sikre lokale værdier og interesser. To spørgsmål melder sig så: Hvilke værdier taler vi om, og hvordan kan lokalsamfund udnytte dem bedre?

Den første værdi handler om penge, for når vedvarende energiløsninger bliver indlejret i den lokale økonomi, sikrer det afkast til lokale og større skatteindtægter for kommunen. Når projektet i Nørrekær Enge står færdigt, vil næsten halvdelen af møllerne være ejet af lokale.

Vindmøller på land og kystnære vindmøller har større potentiale for at hjælpe den lokale økonomi end de dyrere havvindmølleparker langt fra land. Havvindmøller hjælper rigtig godt til med at løse problemet med ren energi, men de bidrager kun i meget begrænset omfang til den lokale økonomi, da investorerne som regel er store udefrakommende konsortier.

Lokale borgere skal have medejerskab i projekterne

En større lokalforankring af vindmølleprojekter kan sikre arbejdspladser både i anlægs- og driftsfasen, og indtægter fra lokalt medejerskab. Det kan f.eks. ske ved, at en havn i området er udskibningshavn i anlægsfasen og/eller servicehavn i driftsfasen, og ved at interesserede borgerne i alle berørte kommuner får en eller anden form for medejerskab.

Samtidig sikrer den lokale forankring, at der opstår en kapacitet og en kreativitet, hvor de mest entreprenante vil skabe og udnytter forretningsmuligheder i den nye bæredygtige industri.

Der bliver skabt 'læringsfabrikker' som energi-øen Samsø, eller den store erhvervsklynge Syddansk Energicenter, som etableres ved Kolding.

Med andre ord er der rigtig meget værdi at hente i vedvarende energiløsninger, specielt for landdistrikterne, som kan huse vindmøller, solcelleanlæg og biogasanlæg og forsyne storbyerne med ren energi. Lidt ligesom det er landet, der forsyner byerne med fødevarer.

Og nu det andet spørgsmål: Hvordan kan kommunerne bedre udnytte det potentiale for vækst, som vedvarende energiløsninger præsenterer. Svaret er, at kommunerne i højere grad må tage ansvar for at planlægge og udvikle grønne energiløsninger som en del af erhvervs- og vækststrategien. Vores forskning viser nemlig, at hvis man i samarbejde med de lokale sørger for, at værdier fra vedvarende energiløsninger også kommer lokalsamfundet til gode, så mindskes de protester, som i dag afskrækker mange kommuner fra at udvikle vedvarende energiløsninger.

Desværre har mange kommuner ikke ressourcer til at opbygge den kapacitet, som er nødvendig, når der skal findes vedvarende energiløsninger med lokal værdi og borgerinddragelse. I stedet bliver udviklingen alt for ofte overladt til pengestærke og professionelle organisationer, der er specialiseret i at udvikle disse løsninger, og som tager sig godt betalt.

Derfor må kommunerne gå sammen på tværs af kommunegrænserne for i fælleskab at opbygge kapacitet til at udvikle bæredygtige energiløsninger. På den måde står de stærkere i detnødvendige samarbejde om at løse opgaven og samtidig sikre sig, at de får del i værdierne og dermed den grønne vækst.

Dette indlæg er oprindelig bragt hos Dansk Vindmølleforening.