'Støj' gør vindenergiens tilhængere usynlige

Debatten mellem fortalere for og modstandere af vindmølleprojekter er både højlydt og følelsesladet. Ofte råber modstanderne så højt, at både tilhængere og fakta let overdøves. Det mener Lars Blædel Riemann, direktør i Sønderborg Forsyning, der står bag projektet Lillebælt Syd Vindmøllepark.
Brødtekst

Misinformation stortrives i forbindelse med projektet Lillebælt Syd Vindmøllepark. Det er både sejlivede myter, udokumenterede påstande og decideret misinformation, der florerer i modstandskampen. Dette uagtet at vi taler om fakta, hvis rigtighed nemt kan afgøres.

Modstanderne taler om vindmøller på op til 250 meter, selv om Cowi i miljøkonsekvensvurderingen undersøger to ’yderpunkter’ med henholdsvis de største vindmøller på 193 meter og de mindste på 165 meter, der kan komme på tale. Modstanderne argumenterer fortsat og uimodsagt med, »at man kan få et indtryk af møllernes visuelle effekt ved at betragte pylonerne (256 m høje) på Storebæltsbroen«, når der skal samles underskrifter i kampen mod vindmøllerne.

Det rejser spørgsmålet om, hvor meget af modstanden der egentlig bygger på falske oplysninger. Et andet eksempel er en erhvervsmand, der påstår, at en vindmøllepark vil koste arbejdspladser og afskrække tilflyttere. Nu kan ingen jo vide, om han får ret, men dokumentationen mangler; erfaringerne siger det modsatte – og påstanden bliver ikke udfordret af hverken politikere eller presse.

placering af lillebælt syd vindmøllepark
Den undersøgte placering af vindmøllerne i Lillebælt Syd Vindmøllepark.
Illustration: COWI via Sønderborg Forsyning

Åbenhed i processen

I Sønderborg Forsyning har vi arbejdet med Lillebælt Syd Vindmøllepark i godt fem år. I den periode har vi hele tiden forsøgt at have en konstruktiv og åben dialog med myndigheder, samarbejdspartnere, presse og borgere.

Vi har valgt en åben proces, hvor vi informerer om formålet, processen, placeringen, størrelsen og antallet, undersøgelserne, muligheder for at blive medejer m.m. Vi har valgt den åbne vej, fordi vi er overbeviste om, at borgerne oprigtigt gerne vil tage stilling til vindmølleparken på et oplyst grundlag. Vi synes, vi har gjort meget for at bringe fakta på banen, og man kan finde alt på vores hjemmeside

Mødet med borgerne

Vi afholder selvsagt borgermøder i forbindelse med processens offentlige høringer. Derudover har vi valgt at invitere til informationsmøder, hvor vi f.eks. har præsenteret visualiseringer eller de foreløbige resultater af miljøkonsekvensundersøgelserne.

Vi har gjort det for at informere løbende i processen og for at give borgerne mulighed for at stille spørgsmål. Møderne afholdt vi på Als, Fyn og Helnæs, og de blev af en gruppe borgere benyttet til en form for omrejsende modstandscirkus.

Jeg kan godt forstå ønsket om at udtrykke sin modstand alle steder, hvor det er muligt, men det gør det unægtelig svært at få en dialog med andre borgere med andre synspunkter.

De usynlige tilhængere

Vi møder tilhængere i mange sammenhænge. Både dem, som gerne står frem i kampen for klimaet, og de mange, som kun udtrykker deres støtte på tomandshånd.

»Jeg vil helst ikke inddrages i diskussionen,« lyder det ofte, og det kan jeg sådan set godt forstå. Debatten på de sociale medier kan være nådesløs, og det er ikke bedre til informationsmøderne.

Vi har overværet, hvordan tilhængere til møder i modstander-territorium bliver mødt med: »Hvis du går nu, hvornår kan du så være hjemme?« fulgt af klapsalver og buh-råb. Sådanne episoder minder om at deltage i Facebook-debatter, når de er værst, og her foregår de ’live’, ansigt til ansigt.

Jeg kan ikke fortænke tilhængerne eller dem, der blot søger information, i at holde lav profil til den slags møder. Og jeg undrer mig over, at man kan synes, det er i orden at kue andre på den måde.

udsigt til Lillebælt Syd Vindmøllepark
Visualiseringer af udsigten til Lillebælt Syd Vindmøllepark er et af stridspunkterne mellem fortalere og modstandere af vindmølleparken, der er uenige om, hvordan visualiseringen laves bedst. Her er Sønderborg Forsynings bud på en visualisering af parken set fra Bo Bakker nær Assens.
Illustration: COWI via Sønderborg Forsyning
visualiseringsvinkel
Som et led i en åben dialog med borgerne om Lillebælt Syd Vindmøllepark har Sønderborg Forsyning valgt at fremlægge grundlaget for deres visualiseringer. Her er forklaring på foto-vinklen for ovenstående visualisering af parken set fra Bo Bakker.
Illustration: COWI via Sønderborg Forsyning

Faktabaseret debat

Vi har arbejdet målrettet med at få fakta på banen. Med illustrationer og grafik tager vi læserne helt ind i maskinrummet, og vi viser f.eks., hvordan professionelle visualiseringer udarbejdes. Når vi oplyser om fakta, kan vi se, at tilhængerne i langt højere grad kommer på banen. Det ser vi ikke mindst i vores Facebook-gruppe, hvor opslag nu får mindst lige så mange kommentarer fra tilhængere som fra modstandere, og hvor der ofte er flere likes end det modsatte.

Med den offentlige interesse, der er for vindmølleprojekter generelt og ikke mindst for en kystnær vindmøllepark som Lillebælt Syd, bør vi som projektudvikler føre en åben og transparent proces. Vi skal afse tid og ressourcer til at fremme en offentlig debat, hvor både tilhængere og modstandere kan komme til orde. 

Ellers ender vi med, at politikker og afgørelser alene skal baseres på dem, der råber højest.

Fakta om Lillebælt Syd Vindmøllepark

Sønderborg Forsyning er projektudvikler af Lillebælt Syd Vindmøllepark. Projektet startede i 2010 og behandles under åben-dør-proceduren.

Placering: Lillebælt Syd Vindmøllepark er en kystnær havmøllepark i Lillebælt mellem Als og Helnæs. De vindmøller, der kommer tættest på land, vil stå mindst 4 km fra kysten.

Kapacitet: Med 160 MW kan den producere strøm svarende til forbruget i 140.000 husstande.

Størrelse og antal vindmøller: For at opnå den ønskede kapacitet for vindmølleparken på 160 MW arbejder vi i projektet med to ’yderpunkter’ med henholdsvis de største og de mindste vindmøller, der kan komme på tale:

  • De største møller: 20 møller på 8 MW, hvor hver mølle har en samlet højde på 192,5 meter med en vingelængde på 83,5 meter og 109 meter til nav.
  • De mindste møller: 40 møller på 4 MW, hvor hver mølle har en samlet højde på 165 meter med en vingelængde på 65 meter og 100 meter til nav.

CO2-reduktion: Lillebælt Syd Vindmøllepark forventes at reducere CO2-udledningen med ca. 250.000 ton om året. Det svarer til godt en tredjedel af Sønderborg-områdets nuværende årlige udledning fra strøm produceret af fossile brændstoffer.

Tidsplan: Cowi har udarbejdet en miljøkonsekvensvurdering, som blev sendt til Energistyrelsen i december 2018. Rapporten har været i myndighedshøring og vil komme i offentlig høring i første halvår 2019. Såfremt miljøkonsekvensvurderingen godkendes, kan der søges etableringstilladelse i 2020. Vindmølleparken vil kunne sættes i drift i 2022.

Økonomi: Business casen bygger på, at Lillebælt Syd Vindmøllepark skal kunne levere grøn strøm til markedspris uden statstilskud. Den samlede investering i etablering af vindmølleparken forventes at være ca. 1,6 mia. kr. I den nuværende business case forventes der et afkast på mellem 5 pct. og 9 pct. af investeringen afhængigt af de konkrete bud på etablering og drift af vindmølleparken.