Det nye 132-kV-kabel skal transportere strøm fra Ørsteds Avedøreværk og andre kraftværker på Sjælland ind mod København.
Det nye 132-kV-kabel skal transportere strøm fra Ørsteds Avedøreværk og andre kraftværker på Sjælland ind mod København.

Foto : Public domain /WikiMedie

Kabelprojekt i København går 284 millioner over budget

RETTET: Nedgravningen af tre kabler i Københavns tætte bebyggelse har voldt Energinet så store problemer, at et kabelprojekt nu er gået 283,5 millioner kroner over budget. Energistyrelsen frikender dog Energinet for ansvar.

I en tidligere udgave af denne artikel fremgik det, at projektfordyrelsen alene skyldtes arbejdet med ét kabel. Budgetoverskridelsen dækker dog over arbejedet med i alt tre kabler. GridTech beklager fejlen.

En budgetoverskridelse på 283,5 millioner kroner – svarende til lige knap 50 procent af det oprindelige budget – er en realitet, efter at Energinet har oplevet store, uforudsete vanskeligheder med at grave tre nye transmissionskabler ned under tætbebyggede områder i København. 

Det fremgår af et orienteringsbrev sendt fra klima-, energi- og forsyningsministeren til Folketinget.

Kablerne er alle 132-kV-transmissionsforbindelser. To af kablerne er opgraderinger af eksisterende kabler, der går fra Glentegård nord for København til henholdvis Bellahøj og Svanemøllen, mens det tedje kabel er et nyt kabel, som forbinder Avedøreværket til koblingstationen på Amager. 

Ud fra orienteringen fremgår det, at fordyrelsen ‘primært skyldes forhold vedrørende nedgravningen af kabler i tætbebyggede områder i københavnsområdet’, uden at dette dog uddybes nærmere i brevet.

Det har desværre ikke været muligt at indhente en kommentar fra Energinet, inden redaktionens afslutning, men GridTech vil forsøge at følge op ved en senere lejlighed.

Energinet gjorde sit forarbejde

Det oprindelige budget, som blev godkendt i 2017 af den daværende minister, lød på 573,5 millioner kroner (inkl. risikotillæg, reserver og byggerenter). Nu oplyser Energinet altså, at kabelprojektet i alt vil komme til at koste 857 millioner kroner.

Energinet havde ellers forud for den oprindelige budgetfastsættelse indhentet ekstern ekpertise til at vurdere omkostningerne ved at grave kabler i jorden i københavnsområdet, fremgår det.

Energistyrelsen frikender da også Energinet for det ultimative ansvar for fordyrelsen, da styrelsen generelt vurderer, at det statsejede selskab på forhånd har gjort, hvad det kunne for at opstille et retvisende budget.

»Det er Energistyrelsens faglige vurdering, at baggrunden for budgetoverskridelsen er rimelig, da der ikke har været større kabelprojekter i København i mange år, og Energinet derfor ikke har haft forudgående erfaring at trække på,« lyder det blandt andet i brevet.

Ingeniøren har tidligere i år omtalt en forsinkelse af det nyanlagte kabel fra Avedøreværket til Amager, der skulle have været afsluttet primo 2019. Her forlød det ligeledes, at problemer med ‘underboringer’ var årsag til forsinkelsen. Forsinkelsen har betydet, at Energinet tvang Amagerværket til at køre sin kulfyrede blok 3 i kontinuert drift af hensyn til forsyningssikkerheden.

Københavns aldrende elnet

Kabelprojektet er et led i en større plan (PDF-fil) om at opgradere københavnsområdets aldrende elnet, der lige nu lægger ryg til et stigende strømforbrug. Det gør københavnerne udsatte for udfald på de to kraftige 400-kV-kabler, der lige nu sikrer hovedstadens elforsyning fra resten af Sjælland. Et udfald på én af disse risikerer at overbelaste det lokale transmissionsnet på 132 kV. 

Det gøres ikke bedre af, at Hofor, der driver Amagerværkets blok 3, har ansøgt om lov til at skrotte det kulfyrede kraftværk i løbet af 2020 og dermed gøre byen mere afhængig af strøm udefra.

Det nye kabel skal derfor give en ekstra transportvej for strømmen fra Avedøreværket samt vindmøller og andre kraftværker i resten af Sjælland ind mod byen.

»Uden afhjælpende tiltag vil det efter skrotning af Amagerværket Blok 3 ikke være muligt at gennemføre planmæssige vedligeholdelsesaktiviteter eller sikkerhedsudkobling af en 400-kV-forbindelse uden betydelig risiko for forbrugsaflastning (planlagt strømafbrud, red.). Indtræffer der fejl på en af 400-kV-forbindelserne, vil forbrugsaflastning være nødvendig for at sikre nettet mod anlægsfejl,« skriver Energinet i business casen for projektet.

Det nye kabel fra Avedøreværket til koblingsstationen på Amager gik i drift i marts sidste år.