Abonnementsordninger er en vigtig medspiller i udrulningen af fjernvarme

Abonnementsordninger som tilbud til kommende fjernvarmekunder er et helt centralt element, hvis man ønsker at flest muligt skal sig ja tak til fjernvarme. Det er erfaringen i hos os i Gentofte Gladsaxe Fjernvarme, hvor vi har haft succes med vores abonnementsordning.
Brødtekst

I Gentofte Gladsaxe Fjernvarme lancerede vi tilbage i 2012 en abonnementsordning, som i korte træk handler om, at fjernvarmeselskabet tilbyder at installere, eje, drifte og vedligeholde kundernes varmeinstallation.

I forbindelse med udrulning af fjernvarme i et område skal kunderne altså bare sige ’ja tak’, og så står vi for resten.

Dette betyder, at vi har oplevet, at andelen af kunder, som ønsker fjernvarme, er gået fra cirka 65 procent til 80 procent. Af de 80 procent, som siger ja, ønsker de 97 procent at blive tilsluttet under vores abonnementsordning.

Grøn omstilling på abonnement

Fjernvarme som infrastruktur til energiforsyning er en udpræget kollektiv forsyningsform, som er afhængig af, at så mange som muligt i et område med fjernvarme tilslutter sig. Kommer man for langt ned i antal kunder, som takker ja, ryger hele det økonomiske grundlag på grund af de høje anlægspriser.

Her har abonnementsordningen vist sig som et godt og let valg for kunderne. De fleste betragter nemlig varmeforsyning som noget, der bare kører, og som man ikke beskæftiger sig med i det daglige.

Og med en abonnementsordning er det netop den tilgang, vi som selskab efterkommer; nemlig at kunderne ikke skal beskæftige sig med deres varmeinstallation. Sat lidt på spidsen er abonnementsordningen vigtig, netop fordi emnet ikke er vigtigt for kunderne. Med mindre der pludselig mangler varme… 

Danmark har som bekendt sat sig som mål at nå en reduktion i udledning af CO2 i 2030 på 70 procent. Fjernvarme er et af de vigtigste, mest virkningsfulde og desuden bedst gennemprøvede midler til at reducere CO2-udledningen fra boliger. Som følge af en højere tilslutning i Gentofte og Gladsaxe medvirker abonnementsordningen altså direkte til at bidrage til den grønne omstilling.

Hvad er fordelene for kunder?

Som kunde skal man som nævnt ikke foretage sig andet end at sige ja. Under udbygningskampagnerne tilbydes kunder gratis tilslutning. Herefter betaler man et årligt abonnement samt regningen for sit forbrug. Man får altså en meget høj grad af forudsigelighed i sin økonomi.

Opstår der problemer med installationen, har vi som selskab en vagtordning, og teknikerbesøg koster ikke ekstra. Der er kun ét telefonnummer kunderne skal ringe til, og eftersom teknikeren kommer fra fjernvarmeselskabet, skal man som kunde ikke forholde sig til, hvor teknikeren kommer fra, og om han eller hun nu er kvalificeret til at løse problemet. Det er selskabets ansvar.

Som abonnementskunde kan man regne med, at selskabet er motiveret for, at anlægget hos kunderne kører optimalt. For eksempel er selskabet ikke tjent med at lade anlæggene køre med udtjente vekslere eller andre komponenter, men vil i takt med, at nye og bedre vekslertyper eller mere effektive komponenter kommer på markedet, sørge for at udskifte disse hos kunderne til fordel for dem og selskabet selv.

Hvad betyder abonnementsordningen for fjernvarmeselskabet?

At man tilbyder en abonnementsordning betyder, at man skal indrette sin organisation til at kunne supportere kunderne. I Gentofte Gladsaxe Fjernvarme er vi udover at levere fjernvarme også blevet en slags mini VVS-firma, med den know-how og teknisk forståelse det indebærer.

I forhold til de units, som opsættes hos kunderne, har man som selskab den fordel, at installationerne er standardiserede. Det betyder blandt andet, at man kan gennemføre større udbud med den indkøbsfordel, det giver. Men også at vi som selskab har fået optimal mulighed for at sikre, at kundeinstallationerne kører som de skal.

Arbejder man med fjernvarme ved man, hvor vigtigt det er at få god afkøling af fjernvarmevandet og så lav fremløbstemperatur som muligt, så man minimerer varmetabet i fjernvarmenettet. Og netop disse faktorer er vi i Gentofte Gladsaxe Fjernvarme lykkedes med at forbedre. Ikke mindst på grund af de cirka 5500 installationer som kører på abonnement. 

Dialogen med kunderne

Fjernvarmeselskaberne har ofte vanskeligt ved at få hul igennem til deres kunder, når de for eksempel forsøger at udbrede budskabet om, hvordan en bedre afkøling kan opnås.

For fjernvarme er - hånden på hjertet - ikke det, kunderne er allermest optagede af.

Men det, som vi oplever med vores abonnementsordning, er faktisk, at vi på en eller anden måde har foden i døren, da vi allerede ER inden for hos kunden med vores installation. Og derfor er det langt nemmere for os at nå ud til de af vores kunder, som har en abonnementsordning hos os, end de, som selv ejer deres installation.

Flere kunder tilslutter sig med det samme

Under udrulning af fjernvarme handler det om at få så mange kunder til at tilslutte sig. Og meget gerne med det samme.

For meromkostningerne ved at eftertilslutte kunder, der først ønsker at komme på fjernvarme, efter at man har forladt området, påvirker den samlede økonomi negativt. Derfor er det alfa og omega, at man lægger sig i selen for at holde kunder, som ellers kunne være i tvivl, i hånden.

Her holder vi i Gentofte Gladsaxe Fjernvarme møder med potentielle kunder forud for udbygning, hvor hele installationsforløbet gennemgås fra A til Z, og hvor en standard fjernvarmeunit fremvises. Der bliver altså arbejdet med at imødekomme alle de spørgsmål, man som kunde kan have.

At man helt frivilligt har mulighed for at vælge en abonnementsordning, eller om man selv vil eje sin installation, har vist sig også at være en fordel.

Der er ingen tvang, og vi gør hvad vi kan for at fjerne alle de knaster, der måtte være i forhold til at sige ja til fjernvarme. Nøglen er, at det skal være let. Ingen besværlige forretningsmodeller som er umulige at forstå, eller gebyrer som ikke lige blev nævnt.

Opfordring

Det er vores vurdering i Gentofte Gladsaxe Fjernvarme, at antallet af kunder havde været et helt andet, hvis vi ikke havde lanceret abonnementsordningen. 

Der er noget, der tyder på, at kunderne generelt er blevet vante til abonnementsordninger; det være sig leasing af biler, streaming-tjenester, IT-programmer med videre. Hvis man som forsyningsselskab vil være tidssvarende, er det vores vurdering, at man skal kunne tilbyde en abonnementsordning. Og som vi ser det, er det bare med at komme ud over stepperne, for fjernvarmen er vigtig i den grønne omstilling. 

Og husk nu! Det skal være let og gennemskueligt at få fjernvarme på abonnement. Og det er os i fjernvarmeselskaberne, som har mulighed for at påvirke, netop hvor enkelt det skal være.