Byggesektoren misforstår ellers klar regel om farligt affald

Affald efter afrensning af maling og lak er altid farligt affald, men myndigheder, rådgivere, affaldsmodtagere og bygherrer ser anderledes på det i praksis, skriver Thomas Hougaard i dette synspunkt.
Brødtekst

Når noget er »malet med en bred pensel«, skal man ikke tage det for pålydende. Det indikerer en overordnet retning, et generelt budskab. Men i affaldsbekendtgørelsen er der ikke blevet malet med en bred pensel.

Det er lykkedes juristerne at skrive reglerne ganske præcist. Det er derfor lidt af en gåde, hvorfor det gennem mange år er forbigået både myndigheder, rådgivere, affaldsmodtagere og bygherrer, at »affald efter afrensning af maling og lak« altid og uden undtagelse er farligt affald.

Den meget særegne sprogbrug, der benyttes af jurister, har som et af sine fremmeste formål at undgå at »male med en bred pensel«. Når love, bekendtgørelser og andre juridiske dokumenter udfærdiges, skal paragrafferne fremstå entydige med så få muligheder for fortolkning som muligt.

I særligt velformulerede tilfælde nærmer en lovtekst sig et matematisk udsagn med klare logiske rækkefølger og indikationer for relationerne mellem forskellige forhold: Hvis A, så B.

Affaldet opfattes fejlagtigt som bygningsaffald

I affaldsbekendtgørelsens bilag 2 defineres diverse typer affald som henholdsvis ikke-farligt affald og farligt affald. Hver affaldstype har sit eget sekscifrede klassifikationsnummer, den såkaldte EAK-kode. Er koden angivet med almindelig skrift, er der tale om ikke-farligt affald. Er den trykt med fed, er der tale om farligt affald.

Affald fra fjernelse af maling og lak har EAK-kode 08 01 21 og er dermed farligt affald.

I modsætning til de fleste andre affaldskategorier er der ikke en ikke-farlig kategori for affald efter afrensning af maling og lak.

Hvis man har forstået systemet med EAK-kodernes typografi, er der ikke nogen muligheder for at tolke reglerne i retning af, at affald fra fjernelse af maling og lak kan være ikke-farligt affald.

Det, der er sket, er sandsynligvis, at affald efter afrensning af maling og lak er blevet opfattet som bygningsaffald under EAK-hovedgruppe 17, der omhandler bygge- og nedrivningsaffald.

Det er dermed næppe et spørgsmål om fortolkning.

Skal den nuværende praksis fortsætte?

Man har sandsynligvis opfattet, at affaldsbekendtgørelsens hovedkategori 08, der omhandler »Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af maling, lak og keramisk emalje samt klæbestoffer, fugemasser og trykfarver«, undergruppe 08 01, »Affald fra fremstilling, formulering, distribution, brug og fjernelse af maling og lak«, havde med produktionsvirksomheder at gøre, ikke bygge- og anlægsaffald.

Men der kan ikke være tvivl om, at når der tales om affald fra »brug« af maling og lak, må det omfatte maling i bygninger. Kun en mindre del af maling anvendes andre steder.

Samlet kan vi se, at selv en helt præcis juridisk angivelse, der på ingen måde kan siges at være malet med en bred pensel, kan opfattes anderledes, end det var ment fra juristernes side.

I hvilket omfang den hidtidige praksis skal bibeholdes, eller om man skal følge bekendtgørelsens bogstav, bør nok indgå i udarbejdelsen af den nye affaldsbekendtgørelse.

Specielt i forhold til bortskaffelse vil en overgang til at følge bekendtgørelsens bogstav have store konsekvenser. Mange deponier, der hidtil har modtaget affaldet, må nemlig ikke modtage farligt affald.