Hele toldvæsenet moderniseres: Vigtige it-systemer forsinket til 2025

Foto : Europa.eu

Hele toldvæsenet moderniseres: Vigtige it-systemer forsinket til 2025

Nye EU-regler på toldområdet betyder, at EU-landenes it-systemer på området skal udskiftes. Men tidsplanen skrider både i Danmark og internationalt.

It-understøttelsen af det nye europæiske toldkodeks (EUTK), der skal digitalisere al udveksling af data mellem virksomheder og toldmyndigheder i EU, når ikke at blive implementeret i 2020, som det ellers var planen.

Det skyldes betydelige forsinkelser i udviklingen af nye it-systemer både centralt i EU og i medlemslandene, og derfor er deadline for moderniseringen af toldvæsenet udskudt til 2025.

I en ny rapport (PDF) beskriver den Europæiske Revisionsret (ECA), der er en EU-pendant til Rigsrevisionen, at en hel række af de systemer, der skal udvikles for at implementere EUTK, ikke er i nærheden af at blive klar til 2020 - og at den nye 2025-deadline allerede er usikker.

Told 2020-programmet, som EU-delen af projektet hedder, har p.t. et budget på 523 millioner euro (ca. 3,9 mia. kr.) frem til 2020, og lige nu diskuterer man ifølge ECA et nyt budget på 923 millioner euro (ca. 6,9 mia. kr.) til fasen efter 2020.

Forsinkelserne gælder helt centrale it-projekter som for eksempel 'Automated Export System' (AES), der skal implementere de nye EU-regler for eksport både transeuropæisk og nationalt.

Hvad er problemet?

Skylden for forsinkelserne er svær at placere entydigt, og moderniseringen af det europæiske toldvæsen fordrer store udviklingsopgaver både i EU og de enkelte medlemslande.

EU-delene af de nye systemer betales med, ja, EU-midler, mens de enkelte lande selv skal udvikle og finansiere de nationale komponenter.

Ifølge ECA er en af årsagerne til de store forsinkelser, at medlemslandene ikke har allokeret tilstrækkelige ressourcer til projektet.

Revisionsrettens undersøgelse af status i medlemsstaterne viser, at i 67 procent af landene er projektet forsinket primært på grund af manglende midler.

Herhjemme beskrev Version2 i foråret, at det nye toldkodeks kommer til at betyde, at de danske toldmyndigheder skal udskifte omkring 25 systemer for et beløb i milliardklassen.

En analyse udarbejdet af Deloitte i 2016 vurderede, at man fra 2016 til 2020 skulle regne med at bruge omkring 1,7 milliarder kroner på toldprojektet, men tidsplanen er også herhjemme skredet betydeligt.

De danske myndigheder har ikke søsat et eneste udbud endnu, og ifølge Version2's oplysninger er det til lejligheden oprettede Implementeringscenter for Told (ICT) under Skatteministeriet stadigvæk i gang med at udarbejde en plan for, hvordan det danske projekt præcist skal se ud.

Og først derefter kan det fastlægges, hvor mange penge der skal afsættes i Danmark.

Der er kort sagt et stykke vej endnu.

Umulig business case

Ud over de betydelige forsinkelser på både nationalt og europæisk niveau problematiserer ECA også, at det er svært at følge med i, hvor mange penge der reelt bruges på de told-relaterede it-projekter.

Europa-Kommissionen får løbende oplysninger om medlemslandenes udgifter til det nye toldkodeks, men ifølge ECA er tallene ufuldkomne og svære/umulige at sammenligne på tværs af lande.

Og derfor bliver det svært på sigt at holde øje med, om de nye systemer så er en god forretning, når de kommer op at køre.

»Upålidelig information om udgifterne forhindrer kommissionen i på ordentlig vis at evaluere, om implementeringen af it-projekterne er effektiv og skaber value for money,« hedder det i rapporten.

En bunden opgave

Det er dog tilsyneladende ikke sådan, at medlemslandene bare kan droppe de nye systemer, selvom projekterne ikke nødvendigvis er en god investering i sig selv.

Som det fremgår af ECA-rapporten, er fristen for den toldrelaterede systemudvikling i EU i øjeblikket en noget flydende størrelse, men når man på europæisk plan rent faktisk beslutter sig for at holde fast i en deadline, kan det blive katastrofalt at hænge i bremsen.

Som det fremgår af Deloittes rapport fra 2016:

»Hvis de danske toldprocesser og -systemer ikke er i overensstemmelse med EU’s krav, vil dansk erhvervsliv derfor helt lavpraktisk ikke kunne eksportere varer til lande uden for EU, ligesom dansk produktion vil blive ramt, når råvarer og halvfabrikata ikke kan komme ind udefra (...) Danske virksomheder rammes særligt hårdt, da en meget stort andel af dansk handel med lande uden for EU foregår via de andre EU-lande, som de danske it-systemer igennem fælles databaser mv. skal kunne kommunikere og dataudveksle med,« hedder det i rapporten, der har dannet grundlag for en tidligere business case for projektet i Danmark.

Implementeringscenter for Told (ICT) vil ikke udtale sig om status på moderniseringen af de danske toldsystemer, da man venter på at få en køreplan for projektet tilbage fra eksternt review hos Boston Consulting Group.

Det eksterne review skal afgøre, at om man er klar til at gå i udbud i slutningen af 2018.

Det har heller ikke været muligt inden deadline at få ICT's kommentar til, hvordan forsinkelserne på EU-niveau påvirker den danske del af projektet.

NY TOLDFORORDNING

DigiTech har fået økonomisk støtte fra Europa-nævnet til at sætte journalistisk fokus den nye toldforordning fra EU - EUTK.

Vi dækker forordningen intensivt, fordi implementeringen af den er ved at udvikle sig til et af de største offentlige it-projekter i Danmark - samtidig med at det hele tiden skal koordineres med den nye EU-lovgivning på toldområdet.

Forordningens krav betyder en massiv it-udskiftning hos det danske skattevæsen, og en lang række centrale systemer skal udskiftes eller justeres.

De samlede udgifter er endnu ikke kendte, men det er afklaret, at der bliver tale om et it-projekt i milliardklassen.

Deadline for it-understøttelsen af de nye europæiske toldregler hedder 2025.

Du kan finde hele DigiTechs tema om EUTK, der løbende bliver opdateret med nye artikler, her

Fakta om Eutik

Toldområdet er reguleret fra EU, og i oktober 2013 vedtog EU et nyt toldkodeks (EUTK). EUTK trådte i kraft trinvist fra den 1. maj 2016 og frem mod udgangen af 2020, hvor EUTK oprindeligt skulle være fuldt implementeret og it-understøttet. Den tidsplan er dog skredet, og p.t. hedder bagkanten 2025.

EUTK indebærer omfattende ændringer af regler, processer og særligt tilhørende it-systemer på toldområdet i EU, bl.a. fordi EUTK i væsentligt omfang ændrer og stiller nye krav til de data, der skal anvendes i systemerne.

Implementeringen kompliceres af, at tolden skal køre stabilt '24-7', og at it-systemerne skal udvikles op imod en fælleseuropæisk regulering med tilhørende fælles it-systemer.

Implementeres det nye toldsystem ikke, risikerer danske virksomheder at blive afskåret fra at handle både på det europæiske marked og med lande uden for EU.

Opgaven er tidligere blevet vurderet til at koste Skat op mod to milliarder kroner, men der er stadigvæk store usikkerheder om den danske økonomi i det.

Kilde: Skatteministeriet og Implementeringscenter for Told

Danish National Police
Annonceret d. 22-01-2020
Rigspolitiet
Annonceret d. 20-01-2020
FlexDanmark
Annonceret d. 17-01-2020
Region Midtjylland
Annonceret d. 17-01-2020