Advarselslamperne blinker på syv af statens store it-projekter

Foto : badboo / Bigstock Photo

Advarselslamperne blinker på syv af statens store it-projekter

I sin hidtil største rapport gør det vejledende organ Statens It-råd status over, hvordan det går med nogle af de største it-projekter i landet. I alt er der projekter i gang for syv milliarder kroner fordelt ud på 42 projekter - heraf blinker de røde lamper for syv projekter.

Den mest omfattende statusrapport over statens it-projekter nogensinde er landet efter en coronaforsinkelse på flere uger.

Heri gør projektvejlederne i Statens It-råd status over, hvordan det går med landets store offentlige it-projekter.

Rapporten tager temperaturen på de 42 største it-projekter, der i øjeblikket er i gang i staten og samler samtidig erfaringerne fra seks projekter og et program, der er blevet afsluttet siden sidste rapport, der udkom i efteråret.

Af de projekter, der stadig er i gang, har i alt har syv fået det alarmerende røde trafiklys, imens 12 projekter har fået tildelt et gult lys og 20 et grønt. De sidste tre projekter har fået ændret deres baseline siden sidste rapport og optræder derfor også som grønne.

De syv røde projekter er det højeste antal, der er blevet givet på én gang i den periode, rådet er udkommet med sin halvårlige statusrapportering. Samme antal blev givet i den statusrapport, der udkom i efteråret 2019. Det høje antal skal ses i lyset af, at det også er rekordmange projekter, der er blevet vurderet i den nye rapport.

»Myndighederne angiver, at de primære årsager til overskridelser er relateret til samarbejde med leverandøren, udbud samt gennemførelsen af den tekniske og organisatoriske implementering,« skriver Statens It-råd i den nye rapport.

Samtidig er andelen af gule trafiklys steget fra 22 procent i den forrige statusrapport til 29 procent i den nye udgivelse. Derimod er andelen af projekter med grønne trafiklys faldet fra 61 procent til 55 procent i forhold efterårets rapportering.

Få et overblik over de syv røde projekter nedenfor.

Domsdatabasen

Domsstolsstyrelsen er i gang med et projekt ved navn Domsdatabasen. Det skal give gratis adgang til afsagte domme for privatepersoner og for offentlige myndigheder via en selvbetjeningsløsning.

Ved den seneste rapportering er blevet projektet forsinket med 30 måneder, efter at styrelsen i 2018 valgte at træde ud af en indgået aftale med projektets leverandør. Det skete på grund af »manglende fælles forståelse af indhold«.

Projektet har i 2019 gennemført et nyt udbud og indgået en ny kontrakt. Med den nye leverandør har Domstolsstyrelsen lavet en ny løsningsbeskrivelse og plan for projektet.

Det har ført til, at projektets budget forventes at stige med 26,6 mio. kr. (131,3 pct.). Ifølge It-rådet vil projektets baseline blive opdateret ved næste rapportering.

Asset Management

Hos Vejdirektoratet er it-projektet Asset Management også blevet tildelt det røde lys.

Det skyldes forsinkelser på 17 måneder, der er opstået, fordi det har været nødvendigt »at afklare tværgående spørgsmål om det fremtidige it-landskab,« inden direktoratet har kunnet gå i udbud på projektet.

Det arbejde er nu overstået, og i oktober 2019 startede udbuddet. Kontrakten forventes at være på i midten af maj 2020.

DAM-projektet

DAM-projektet står for Digital Asset Management, og det er Rigspolitiet, som står bag projektet.

Det handler om at skaffe et sammenhængende system til at modtage, opbevare, distribuere og analysere multimediefiler i myndigheden.

I forbindelse med udbuddet i 2019 blev det vurderet, at den samlede løsning og den nødvendige it-infrastruktur var blevet underestimeret.

Projektet er derfor forsinket otte måneder, og det skyldes ifølge It-rådet en længere indkøbsproces samtidig med, at Rigspolitiet har valgt at forlænge den organisatoriske implementering. Derfor er projektet også blevet fordyret med 52,6 mio. kr. (59,8 pct.).

POLPAX

Rigspolitiet har endnu et projekt, der optræder på It-rådets den røde liste.

Projektet hedder POLPAX, og det skal sørge for at implementere det såkaldte PNR-direktiv, som efter planen skal gøre politiet bedre i stand til at forebygge, opdage og efterforske terrorhandlinger og grov kriminialitet ved at bruge passagerinformationer fra fly.

Projektet var forsinket tre måneder ved seneste rapportering, da projektets scope blev udvidet som konsekvens af et ændret lovgrundlag, og i 2018 og 2019 har der været udfordringer med at etablere et legalt grundlag for politiets PNR-arbejde og it-infrastruktur. Derudover har der været udfordringer med at etablere et live-dataflow fra flyselskaberne.

Ifølge den nye statusrapport er udfordringerne er blevet løst, men de har ført til forsinkelser i projektet. Derudover er der problemer med svartider og fejl samt forsinket dokumentation, og endelig udestår forbedring af performance samt fuld integration mellem de andre politisystemer POLPAX og POL-INTEL.

Projektet er samlet set otte måneder forsinket og fordyret med 6,1 mio. kr. (13,2 pct.). Derudover er de økonomiske gevinster nedjusteret med 7,7 mio. kr. (5,6 pct.). pga. nye forventninger til personalesammensætning i driften.

Statens budgetsystem

Hos Økonomistyrelsen arbejdes der i øjeblikket på et projekt ved navn Statens Budgetsystem. Systemet skal bruges til budgetopgaver på tværs af alle statslige institutioner.

Implementeringsprocessen er i gang, men i efteråret 2019 vurderede styrelsen, at implementeringsplanen »ikke vil sikre en tilfredsstillende ibrugtagning i institutionerne.«

Derfor er tidspanen blevet ændret og som konsekvens af den nye udrulsningsplan er projektet blevet otte måneder forlænget og forventet fordyret med 11,5 mio. kr. (13,2 pct.)

HR-projektet

Økonomistyrelsen har også et andet projekt, der er blevet ramt af det røde lys i den nye statusrapport.

Det handler om HR-projektet, der skal sørge for at lave et fællesstatsligt system til HR-området.

Projektet oplever stadig, at der er udfordringer med fremdriften, og det skyldes, at leverandørsamarbejdet »ikke fungerer optimalt«.

It-rådet skriver, at projektet særligt har haft problemer med leverancen, som skal sikre en forbedret workflow-understøttelse i løsningen.

Styrelsen forventer, at udfordringerne vil føre til en fordyrelse af projektet på 22,5 mio. kr. (23,8 pct.). 

Udfordringerne har betydet, at styrelsen har valgt at genplanlægge projektet, og nu skal det efter planen afsluttes i august 2020, når systemet er færdigudviklet og implementeret i de første 26 af de i alt ca. 130 institutioner i staten. Herefter vil den resterende del af udrulningen vil ske i driftsfasen.

Fælles pilotafprøvning

Hos Sundhedsdatastyrelsen er projektet Fælles pilotafprøvning blevet tildelt det røde trafiklys. Projektet er en del af programmet “Et bedre patientoverblik, hvor det skal bruges til at afprøve de leverancer, der kommer fra udviklingsprojekterne i projektet til at sikre et robust grundlag, inden løsningerne i programmet bliver udbredt.

Siden seneste rapportering er projektet blevet yderligere tre måneder forsinket, fordi der er behov for at indhente yderligere samtykke fra deltagende patienter i forbindelse med afprøvning af planer og Indsatser.

Derudover er projektet også fordyret med 2,2 mio. (15,2 pct.), da forhandlingerne med pilotdeltagernes leverandører om udvikling og lokal implementering endte højere end forventet, skriver It-rådet.