10 betingelser skulle opfyldes: Sådan blev stort Kombit-system overdraget til staten

Foto : Jesper Kildebogaard

10 betingelser skulle opfyldes: Sådan blev stort Kombit-system overdraget til staten

Skatteministeriet har i år overtaget det store, uafprøvede it-system E&E fra kommunerne på grund af en lovændring. Systemet nåede aldrig at komme i brug hos kommunerne, og DigiTech har set nærmere på, hvordan man overdrager så stort et projekt på tværs af det offentlige.
Da VLAK-regeringen i maj 2017 vedtog forliget ‘tryghed om boligbeskatningen’ sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre, besluttede man, at ansvaret for ejendomsskatter skulle overgå fra kommunerne i 2021.
Vil du have fuld adgang til DigiTech?
Betingelser for Skatteministeriets overtagelse af E&E

Betingelse 1: Verifikation af korrekt beregningsgrundlag (juridisk analyse og vali-
dering af E&E)

Efter aftale med Kombit har Kammeradvokaten gennemført en ’juridisk compliance’-vurdering af E&E baseret på gældende lov. Vurderingen har vist, at E&E, som følge af lovlighedsrelaterede fejl, ikke kan idriftsættes (as-is) til beregning og opkrævning af grund-
skyld og dækningsafgift, uden at de konstaterede fejl rettes.

Kammeradvokatens ibrugtagningsvurdering er baseret på en as-is-idriftsættelse af E&E.

På den baggrund er det UFST's vurdering, at alle fejl/mangler, der er konstateret i forbindelse med Kammeradvokatens juridiske validering af E&E, bør rettes af Kombit forud for kontraktoverdragelse. Betingelsen er opfyldt, såfremt de aftalte fejl og mangler er afhjulpet ved overtagelsen.

Betingelse 2: Afklaring af kommunal adgang

KL har beskrevet kommunernes ønsker til fremtidig adgang til E&E.

Skatteforvaltningen tilkendegiver at ville etablere de nødvendige kommunale adgange, dette som minimum som en overgangsløsning. Udformningen af den konkrete løsning skal afklares i forlængelse af skatteforvaltningens overtagelse af E&E og kan først endeligt fastlægges, når lovgrundlaget ligger fast. Evt. udgifter til etablering af de kommunale adgange har ikke været drøftet som led i de tekniske forhandlinger.

Det har ikke været muligt at opfylde betingelsen indenfor de tidsmæssige rammer for de tekniske forhandlinger, men det udgør ikke en barriere for den videre proces i forhold til den statslige overtagelse af E&E.

Betingelse 3: Enighed om økonomi

Betingelsen har ikke været en del af det tekniske forhandlingsforløb.

Betingelse 4: Udbedring af fejl og mangler

UFST's tekniske gennemgang i forbindelse med gennemførelsen af Due Diligence samt Kombits egen test af systemet har vist, at der er enkelte fejl, hvor rettelserne enten er indeholdt i den med DXC indgåede kontrakt (kategori A-fejl) eller i øvrigt ville have været nødvendige for kommunal idriftsættelse (kategori B-fejl).

Det er aftalt, at Kombit afhjælper fejl og mangler. Betingelse 4 er således opfyldt, når de aftalte fejl og mangler er afhjulpet ved overtagelsen.

Betingelse 5: Verifikation af fyldestgørende og tilgængelig dokumentation

Der er konstateret enkelte mindre mangler i dokumentationen, der udbedres af Kombit. Betingelse 5 er opfyldt, når dokumentationen er opdateret som aftalt forud for overtagelsen.

Betingelse 6: Integrationer til datafordeler og eksterne parter

Integrationer til DAF og eksterne parter er verificeret på baggrund af godkendt dokumentation for gennemført connectivity-test. Betingelsen er herved opfyldt.

Betingelse 7: Afklaring af Etape IV (indhold, plan og økonomi)

Notat med beskrivelse af aktiviteter i Etape IV er udarbejdet, herunder afdækning af økonomiske og tidsmæssige konsekvenser. Betingelsen er dermed opfyldt.

Betingelse 8: Afklaring af konsekvenser ved overdragelse til UFST — Driftskon-
trakten

Konsekvenser er belyst, og de nødvendige ændringsanmodninger, estimater og erklærin-
ger er udarbejdet. Betingelsen er endnu ikke formelt lukket, da der udestår en signering af ændringsanmodningen om udskydelse afdriftskontrakten.

Der pågår en løbende dialog herom mellem Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Kombit og DXC.

Betingelse 9: Håndtering af relationen til DXC (erklæringer)

Betingelsen er endnu ikke lukket, da der udestår en endelig underskrift af erklæring for E&E. Der pågår en løbende dialog herom mellem Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Kombit og DXC.

Betingelse 10: Afklaring af ESR-data

Kombit har udarbejdet et notat om, hvad omkostninger til ESR-data omfatter. Der udestår en formalisering af KMD's tilkendegivelse af at ville tilbyde skatteforvaltningen adgang til data på samme vilkår som Kombit ved en overtagelse. Der pågår en løbende dialog herom mellem Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Kombit og DXC.

Kilde: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen/Kombit

Øresundsbro Konsortiet
Annonceret d. 10-07-2020
Forsvarets Materieltjeneste
Annonceret d. 10-07-2020
Banedanmark
Annonceret d. 10-07-2020
Københavns Kommune
Annonceret d. 09-07-2020